قوعام • 18 اقپان، 2020

ەلوردادان قىس باستالعالى 4 ميلليون تەكشە مەتردەن استام قار شىعارىلدى

27 رەتكورسەتىلدى

بۇگىن قالا كوشەلەرىن قاردان تازارتۋ جۇمىستارىنا 1 364 تەحنيكا بىرلىگى مەن 1 457 جول جۇمىسشىسى تارتىلدى. بۇل تۋرالى نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمدىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

17 اقپاننان 18-نە قاراعان ءتۇنى قار تازالاۋ جۇمىستارىنا 1 179 تەحنيكا بىرلىگى مەن 138 جول جۇمىسشىسى جۇمىلدىرىلىپ، 38 576  تەكشە  مەتر قار شىعارىلدى (3 215 رەيس).

ايتا كەتسەك، جالپى وسى ۋاقىتقا دەيىن بارلىعى  318 959 رەيس جاسالىپ، 4 032 018 تەكشە مەتر قار پوليگوندارعا توگىلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

iPhone 12 Pro رەندەرى شىقتى

تەحنولوگيا • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار