ايماقتار • 29 قاڭتار، 2020

جاڭاوزەندىكتەردى اقتاۋعا كوشىرۋ جۇمىسى جالعاسادى

765 رەت كورسەتىلدى

جاڭاوزەن قالاسىنىڭ مۇقتاج ازاماتتارىن اقتاۋ قالاسىنا كوشىرۋ ماقساتىندا رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن - 2،9 ملرد.تەڭگە جانە «وزەنمۇنايگاز» اق-نان – 1،0 ملرد تەڭگە ءبولىنىپ، 394 وتباسى (1500 ادام) باسپانامەن قامتاماسىز ەتىلەتىن بولادى.

قازىرگى تاڭدا 338 پاتەر ساتىپ الىنىپ، كوشۋگە نيەت بىلدىرگەن تۇرعىندار كوميسسيا شەشىمىنىڭ وڭ قورىتىندىلارىن الىپ، كەلىسىم-شارتقا وتىرۋ جۇمىستارى جالعاسۋدا. سونىڭ ىشىندە 70 وتباسى پاتەرلەرىن الدى. اعىمداعى جىلى قوسىمشا 150-200 پاتەر ساتىپ الۋ جوسپارلانعان. قىزىلساي اۋىلىندا ءورت سالدارىنان ءۇيسىز قالعان 6 وتباسىنى باسپانامەن قامتۋ بويىنشا اكىمدىك تاراپىنان جۇمىستار ۇيىمداستىرىلۋدا.

جاڭاوزەن قالاسىن الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامىتۋدىڭ كەشەندى جوسپارىن جۇزەگە اسىرۋ اياسىندا قالاiشiلىك جانە راحات، اقسۋ، مەرەي شاعىناۋداندارىنىڭ اۆتوموبيل جولدارىن سالۋعا 751،7 ملن.تەڭگە جۇمسالىپ، بارلىعى 18،4 شاقىرىم اسفالت توسەلدى.

ال اۋىز سۋ ماسەلەسىن شەشۋ ماقساتىندا كەندىرلى اۋماعىنان تاۋلىگىنە 50 مىڭ تەكشە مەتردى قۇرايتىن سۋ تۇششىتۋ زاۋىتىن سالۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل باعىتتا جاڭاوزەن قالاسى اكىمدىگى، «وزەنمۇنايگاز» اق جانە قازنيپي مەكەمەسىمەن 3 جاقتى مەموراندۋمعا قول قويىلدى. زاۋىت قۇرىلىسى اياقتالعاننان كەيىن، قالامىزدىڭ اۋىز سۋعا دەگەن قاجەتتىلىگى تولىقتاي جويىلاتىن بولادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

جارىس پەن تابىس

ەكونوميكا • بۇگىن، 00:00

اقىلدىڭ ازابى

تاريح • كەشە

مەيرامحانالار جانە پاندەميا

كوروناۆيرۋس • كەشە

جۇرت جاعاجاي ىزدەپ ءجۇر

ايماقتار • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار