ايماقتار • 28 قاڭتار، 2020

الماتى وبلىسىندا بىلتىر 583 ادام باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان

24 رەتكورسەتىلدى

الماتى وبلىسىنىڭ سوتتارى 2019 جىلى 3445 قىلمىس ءىسىن اشىپ، 4040 تۇلعاعا قاتىستى سوت تەرگەۋىن جۇرگىزگەن.

قىلمىسى دالەلدەنگەن 2377 ادام سوتتالىپ، ونىڭ ىشىندە 583 تۇلعانى باس بوستاندىعىنان ايىرۋ تۋرالى شەشىم شىققان ەكەن. قۋانىشتىسى، بۇل كورسەتكىش بۇرناعى كەزەڭگە قاراعاندا ازايىپتى. 2018 جىلى 4741 تۇلعاعا قاتىستى 4105 قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، 2511 ادام سوتتالىپتى. ياعني، قىلمىستىق ءىس بويىنشا تۇسكەن شاعىم 16 پايىزعا ازايىپ وتىر. سونداي-اق وتكەن جىلى قىلمىستى ءىس بويىنشا بۇرىن جازالانعان 25 ادام سوت شەشىمەن اقتالىپتى. ال مەدياتسيا تارتىبىمەن 290 ءىس قىسقارتىلعان. 

بۇدان بولەك، بىلتىر اۋداندىق جانە وعان تەڭەستىرىلگەن سوتتارعا 24 150 اكىمشىلىك ءىس قوزعاۋ تۋرالى شاعىم ءتۇسىپ، زاڭعا سايكەس قاراۋعا جاتاتىن 23 788 ءىس بويىنشا شەشىم شىققان. ياعني، 23 799 ادام اكىمشىلىك  جولمەن جازالانعان. وسى مەرزىمدە وبلىستىق دەڭگەيدەگى سوتتار دا 2229 ازاماتتىق ءىس پەن 45 580 ارىزدى قاراپ، بارلىعى 47 809 اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىققا وراي شەشىم قابىلدانىپتى. جانە سوت مەدياتسياسىنىڭ دانەكەر بولۋىمەن ءوزارا داۋلاسقان 2640 ادام تاتۋلاسقان ەكەن.

سوڭعى جاڭالىقتار

قىلمىستىق ءىس قوزعالدى

ايماقتار • كەشە

باستى اقپارات (21.02.2020)

ۆيدەو • 21 اقپان، 2020

ۇقساس جاڭالىقتار