قوعام • 28 قاڭتار، 2020

ەلوردادا مەكتەپ وقۋشىلارى مەن كوللەدج ستۋدەنتتەرىنە ساباق بولمايدى

64 رەتكورسەتىلدى

بۇگىن نۇر-سۇلتان قالاسىندا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى قالا مەكتەپتەرىنىڭ ءبىرىنشى جانە ەكىنشى اۋىسىمىنداعى 0-11 (12) سىنىپتارى وقۋشىلارى ءۇشىن جانە 1-2 كۋرس كوللەدج ستۋدەنتتەرى ءۇشىن ساباق بولمايدى. بۇل تۋرالى قالالىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

- 28.01.2020 جىلى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى قالا مەكتەپتەرىنىڭ ءبىرىنشى جانە ەكىنشى اۋىسىمىنداعى 0-11 (12) سىنىپتارى وقۋشىلارى ءۇشىن جانە 1-2 كۋرس كوللەدج ستۋدەنتتەرى ءۇشىن ساباق بولمايدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

قىلمىستىق ءىس قوزعالدى

ايماقتار • كەشە

باستى اقپارات (21.02.2020)

ۆيدەو • 21 اقپان، 2020

ۇقساس جاڭالىقتار