قازاقستان • 17 قازان، 2019

نۇر-سۇلتان اۋەجايىنىڭ كودى قاشان وزگەرەتىنى بەلگىلى بولدى

11 رەتكورسەتىلدى

بۇل تۋرالى يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى. 

«بيىل 14 قازان كۇنى ۆارشاۆادا (پولشا) IATA جولاۋشى تاسىمالداۋ ستاندارتتارى جونىندە (Passenger Standards Meeting) وتىرىس ءوتتى. وعان IATA-نىڭ بارلىق مۇشەسى قاتىستى. شارادا قازاقستاننىڭ IATA-نىڭ №763 قارارىنا وزگەرتۋلەر ەنگىزۋ جونىندەگى باستاماسى قولداۋ تاپتى. بۇل نۇر-سۇلتان اۋەجايىنىڭ ءۇش ارىپتەن تۇراتىن كودىن (TSE) وزگەرتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنە سايكەس، قازاقستان استاناسى اۋەجايىنىڭ جاڭا كودىنا بىرنەشە نۇسقا ۇسىنىلعان. سوڭعى نۇسقا تالقىلانىپ جاتىر.

«763-قارارعا وزگەرتۋ ەنگىزۋ ءبىراز ۋاقىتتى قاجەت ەتەدى. مينيسترلىكتىڭ مالىمدەۋىنشە، وزگەرىستەر 2020 جىلدىڭ قاڭتارىندا كۇشىنە ەنۋى قاجەت. سودان كەيىن IATA كودتىڭ سوڭعى نۇسقاسىن بەكىتەدى»، دەلىنگەن مينيسترلىك تاراتقان اقپاراتتا.  

 

سوڭعى جاڭالىقتار

اۋىز سۋ ساپاسى قالىپقا كەلتىرىلدى

قازاقستان • بۇگىن، 18:04

انا ءتىلى – ارىڭ بۇل...

رۋحانيات • بۇگىن، 13:10

كۇرەس: العاشقى كۇنى ءۇش قولا

كۇرەس • بۇگىن، 09:00

قىلمىستىق ءىس قوزعالدى

ايماقتار • كەشە

باستى اقپارات (21.02.2020)

ۆيدەو • 21 اقپان، 2020

ۇقساس جاڭالىقتار