قوعام • 10 شىلدە، 2019

جازدا جازاتايىم جاعدايدان بالالاردى قالاي قورعاۋعا بولادى؟

303 رەت كورسەتىلدى

قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇلتتىق ورتالىعى: جازدا جازاتايىم جاعدايدان بالالاردى قالاي قورعاۋعا بولادى؟

ۇقساس جاڭالىقتار