سپورت • 27 مامىر، 2019

بەلدەسۋدە داۋرەن دارا شىقتى

782 رەت كورسەتىلدى

الماتىداعى «سۇڭقار» حالىقارالىق شاڭعى ترامپليندەرى كەشەنىندە قازاق كۇرەسىنىڭ ءبىر تارماعى – بەلدەسۋدەن رەسپۋبليكالىق تۋرنير ءوتتى. اتالعان سپورت تۇرىنەن باق سىناۋعا قازاقستاننىڭ بارلىق ايماعىنان 1000-عا جۋىق بالۋان كەلدى.

ۇقساس جاڭالىقتار