سپورت • 27 مامىر، 2019

بەلدەسۋدە داۋرەن دارا شىقتى

675 رەتكورسەتىلدى

الماتىداعى «سۇڭقار» حالىقارالىق شاڭعى ترامپليندەرى كەشەنىندە قازاق كۇرەسىنىڭ ءبىر تارماعى – بەلدەسۋدەن رەسپۋبليكالىق تۋرنير ءوتتى. اتالعان سپورت تۇرىنەن باق سىناۋعا قازاقستاننىڭ بارلىق ايماعىنان 1000-عا جۋىق بالۋان كەلدى.

ەكىنشى رەت وتكەن تۋرنير «رۋحاني جاڭعىرۋ» باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا ۇمىت قالعان كونە بالۋاندىق ونەرىمىز «بەلدەسۋ» سپورت ءتۇرىن قايتا جاڭعىرتۋ، جاستاردى سپورتقا تارتۋ، قازاق حالقىنىڭ ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىن ناسيحاتتاۋ جانە سپورتتىق سالت-ءداستۇرىن ساقتاۋعا جۇمىلدىرۋ ماقساتىندا ۇيىمداستىرىلدى.   

حالىق اراسىنان ەڭ مىقتى بالۋاندى انىقتاۋ شاراسىن  مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگى، قازاق كۇرەسى فەدەراتسياسى جانە «قازاقستان بارىسى» قازاق كۇرەسىن دامىتۋ قورى جانە الماتى قالاسى اكىمدىگىنىڭ قولداۋىمەن وتكىزدى.

كۇرەس مەرەكەسىنە مادەنيەت جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى ە.رامازانوۆ، الماتى قالاسىنىڭ اكىمى باۋىرجان بايبەك، ماسكەۋ وليمپياداسىنىڭ جەڭىمپازى جاقسىلىق ۇشكەمپىروۆ، قر ەڭبەك سىڭىرگەن سپورت قايراتكەرى ديحانباي بيتكوزوۆ، قر قازاق كۇرەسى فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ارمان شوراەۆ سىندى مىرزالار قاتىستى. سونداي-اق، شارا بارىسىندا «الاش ۇلى»، « ۇلىتاۋ»، «تۇران»، «الداسپان» توپتارى ونەر كورسەتىپ، ۇلتتىق قۇندىلىقتار مەن اتريبۋتتار ناسيحاتتالاتىن تەاترلاندىرىلعان شوۋ جانە اكروباتيكالىق كورسەتىلىمدەر، ات ۇستىندەگى ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنىڭ ەرەكشەلىكتەرى، سەمسەرلەسۋ ساحنالارى ۇيىمداستىرىلدى.

بەلدەسۋگە كەلگەن 1000-عا جۋىق بالۋان جارىستىڭ ءبىرىنشى كۇنى ىرىكتەۋ كەزەڭىنەن ءوتتى. ال ءتۋرنيردىڭ ەكىنشى كۇنى 32 بالۋان ءوزارا كۇش سىناسىپ، ناتيجەسىندە:

باس جۇلدە يەگەرى نۇرالينوۆ داۋرەنگە (الماتى قالاسى) 9 000 000 تەڭگە، ديپلوم، مەدال، شاپان سىيعا تارتىلدى. جاتىقتىرۋشىسى قيقىموۆ ماقساتقا 1 000 000 تەڭگە تابىستالدى.

ءىى ورىندى يەلەنگەن جيەنتاەۆ تالعاتقا  (قوستاناي وبلىسى) 4 500 000 تەڭگە، ديپلوم، مەدال، شاپان سىيعا تارتىلدى. جاتىقتىرۋشىسى  جيەنتاەۆ توقتارعا  500 000 تەڭگە تابىستالدى. ءىىى ورىندى ەنشىلەگەن قىرىقباەۆ عالىمجانعا (جامبىل وبلىسى) 2 700 000 تەڭگە، ديپلوم، مەدال، شاپان سىيعا تارتىلدى. جاتىقتىرۋشىسى اقبەرگەنوۆ باحتيارعا  300 000 تەڭگە تابىستالدى. ءىV ورىنعا تابان تىرەگەن ماعاۋينوۆ ەرنار (الماتى قالاسى) 1 800 000 تەڭگە، ديپلوم، مەدال، شاپان سىيعا تارتىلدى. جاتىقتىرۋشىسى ناسيەۆ ەرمەككە 200 000 تەڭگە تابىستالدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار