سپورت • 24 مامىر، 2019

مەرگەندەر ميۋنحەندە ءجۇر

916 رەت كورسەتىلدى

بۇگىن گەرمانيانىڭ ميۋنحەن قالاسىندا نىسانا كوزدەۋدەن الەم كۋبوگىنىڭ كەزەڭدىك سايىسى باستالادى. 31 مامىرعا دەيىن سوزىلاتىن جارىستا قازاقستان قۇراماسى دا باق سىناۋدا.

ۇقساس جاڭالىقتار