قازاقستان • 20 مامىر، 2019

ءجۇز ءتۇپ اعاش – جۋرناليستەردەن سىيلىق

2299 رەت كورسەتىلدى

ەلوردامىزدىڭ ەسىل اۋدانى اكىمدىگىنىڭ قولداۋىمەن سىعاناق كوشەسىنىڭ بويىندا «Egemen Qazaqstan» گازەتىنە – 100 جىل» اللەياسى اشىلىپ، گازەت ۇجىمىنىڭ ۇيىم­داس­تى­رۋىمەن 100 ءتۇپ اعاش ەگىلدى. شاراعا اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى داۋرەن اباەۆ باستاپ، ءماجىلىس دەپۋتاتتارى، ارداگەر جۋرناليستەر، باق باسشىلارى قاتىستى.

ۇقساس جاڭالىقتار