سپورت • 16 مامىر، 2019

باقتيار بايسەيىتوۆ گرەك-ريم كۇرەسىنەن ەل قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى بولدى

782 رەت كورسەتىلدى

گرەك-ريم كۇرەسىنەن قازاقستان ۇلتتىق قۇراما كومانداسىنىڭ باس باپكەرى اۋىستى. وسىعان دەيىن بۇل مىندەتتى اتقارعان نۇرىم دۇيسەنوۆتىڭ ورنىنا باقتيار بايسەيىتوۆ كەلدى.

جاڭا باس باپكەردىڭ ەسىمى قالىڭ جانكۇيەرگە ەتەنە تانىس. توقسانىنشى جىلداردىڭ باسىندا كسرو حالىقتارى سپارتاكياداسىندا كۇمىس مەدالدى يەلەنگەن قانداسىمىز تاۋەلسىزدىك العاننان كەيىن دە وتاندىق كۇرەس ونەرىنىڭ وركەندەۋىنە ولشەۋسىز ۇلەس قوستى. اتاپ ايتساق، ول 1995 جىلى الەم چەمپيوناتىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى، 1999 جىلى الەم چەمپيونى، 1998 جىلى ازيا ويىندارىنىڭ جەڭىمپازى، 1995 جانە 2000 جىلدارى ازيا چەمپيونى اتاندى. باسقا دا تولىپ جاتقان اتاقتارى تاعى بار.

بايسەيىتوۆتىڭ داڭقى جەر جارعان رەسەيلىك مناتسكان يسكاندەريان جانە اتاعى الىسقا تاراعان كۋبالىق فيليبەرتو اگيلەرا اسكۋيامەن ايقاسى دۇنيەجۇزىلىك كۇرەس قاۋىمداستىعىنىڭ التىن قورىنا ەندى. ءوز ءداۋىرىنىڭ تەڭدەسسىزدەرى اتانعان ايتۋلى قوس بالۋاندى كەزىندە قازاقتىڭ قايسار ۇلى ادەمى ۇتقان ەدى.

ۇلكەن سپورتتان قول ۇزگەننەن سوڭ دا باقتيار بايسەيىتوۆ بوز كىلەمنەن الىستاعان جوق. ول رەسپۋبليكامىزدىڭ باس كومانداسى ساپىندا جاتتىقتىرۋشىلىق قىزمەت اتقاردى. مىنە، ەندى قازاقستاننىڭ ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ تىزگىنىن ۇستادى.


سوڭعى جاڭالىقتار

قىرعىزدىڭ وڭىندەي...

ونەر • بۇگىن، 08:35

تاعى دا تاريف تۋرالى

ايماقتار • كەشە

قولدان شاپقان قوبىز

رۋحانيات • كەشە

كۇلاندا اپا

ەڭ قىسقا اڭگىمە • كەشە

الاش ات تاريحى

قوعام • كەشە

ءبىر ولەڭنىڭ تاريحى

ادەبيەت • كەشە

سۇلتانماحمۇت جەڭىسى

ادەبيەت • كەشە

دالا مەن دارىن

تاريح • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار