قازاقستان • 09 مامىر، 2019

ءوزارا ىنتىماقتاستىق دامي بەرەدى

718 رەت كورسەتىلدى

Nur Otan پارتياسى توراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ماۋلەن اشىمباەۆ قازاقستانداعى ەۋروپالىق وداق وكىلدىگىنىڭ باسشىسى سۆەن-ولوۆ كارلسسونمەن كەزدەستى.

ۇقساس جاڭالىقتار