قوعام • 06 مامىر, 2019

بىرلىك كۇنى باسپانالى بولدى

878 رەت كورسەتىلدى

كەنشىلەر استاناسىندا 1 مامىر – قازاق­­ستان حالقىنىڭ بىرلىگى كۇنى مەرە­­كەسى كەڭى­نەن اتالىپ ءوتتى. بۇل كۇنى ورتالىق مادە­­نيەت جانە دەمالىس ساياباعىندا مەرەكەلىك كون­تسەرت ۇيىمداستىرىلىپ, ەتنومادەني ورتا­لىقتاردىڭ كورمەسى قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا ايقارا ەسىك اشتى.

بىرلىك كۇنى باسپانالى بولدى
مەرەكە بارىسىندا بىرنەشە كوپ بالالى وتباسىلار ايتىپ-جەت­­­­­­كىزگىسىز قۋانىشقا بولەندى. بۇل كۇنى ولار جاڭا باسپاناعا يە بو­­لىپ, قونىس تويىن تويلادى.
ساياباققا جيىلعان حالىقتى مەرەكەمەن قۇتتىقتاعاننان كەيىن وبلىس اكىمى ەرلان قوشانوۆ  كوپ ­­بالالى 10 وتباسىنا «ءۇش ­­جاپىراق» تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە ورىن تەپكەن جاڭا پاتەرلەردىڭ كىلت­تەرىن تابىس ەتتى. 

جالپى, وبلىس بويىنشا, اتاپ ايتقاندا تەمىرتاۋ, بالقاش, ساران, شاحتينسك, پريوزەرسك, قاراجال قالالارىندا, اباي, بۇقار جىراۋ, قارقارالى جانە نۇرا اۋداندارىندا بۇل كۇنى 27 وتباسى باسپانالى بولدى.

– بۇل – ەڭ مەيىرىمدى جانە جار­قىن مەرە­كەلەردىڭ ءبىرى. وسىن­­داي كۇنى بەيبىتشى­لىك­ پەن كەلىسىمدە ءومىر ءسۇرۋ ءبىزدىڭ حالقىمىز­دىڭ ەڭ باستى بايلىعى ەكەنى ەرەك­شە سەزى­لەدى. ەلباسىنىڭ ارقا­سىندا ەلىمىزدە ۇلت­ارا­لىق كەلى­سىمنىڭ بىرەگەي ۇلگىسى, سە­نىم, ىنتىماقتاستىق پەن ءوزارا تۇسىنىستىكتىڭ ەرەكشە احۋالى قا­لىپ­تاستى. ءبىزدىڭ كۇشىمىز وسىندا, – دەدى وبلىس باسشىسى.

وبلىس اكىمى, سونىمەن قاتار مامىر ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن 130-دان استام كوپ­ بالالى وتباسىنىڭ باسپاناعا يە بولاتىنىن ءمالىم ەتتى. ال جىل سوڭىنا دەيىن وبلىس­تا 560 كوپ بالالى وتباسىن باسپانامەن قامتۋ جوس­پاردا بار.

باسپانالى بولىپ, قۋانىشى قوينىنا سىيماعان كوپ بالالى انا ايگۇل ابىشەۆا اتقارۋشى بي­لىك­كە دەگەن ءوزىنىڭ العىسىن زور تەبىرەنىسپەن ايتتى. 

– مەن وتە قۋانىشتىمىن. وسى كۇندى 19 جىل كۇتتىك, مىنە بۇگىن, وسىن­داي جارقىن مەرەكەدە وبلىس اكىمىنىڭ قولىنان پاتەر كىل­تىن الىپ وتىرمىز. مەنىڭ التى بالام بار, بۇگىنگى كۇنگە دەيىن پاتەر جالداپ تۇردىق, ءبىراز قينالدىق. بىراق ەندى بىزدە ءبارى جاقسى بولادى. وسىنداي سىيلىق ءۇشىن بار­لىعىڭىزعا راقمەت! بۇل كۇن – ءبىز­دىڭ وتباسى ءۇشىن ەستەن كەتپەس ەرەك­­­­­شە كۇن بولىپ قالادى, – دەدى ول.

1 مامىر كۇنگى مەرەكە وب­لىس­­­­­­­تىڭ قالالارى مەن اۋدان ور­تالىق­تارىندا, بارلىق ەلدى مە­كەن­­دەرىندە كەڭىنەن اتالىپ ءوتتى. بۇل كۇنى ساياباقتار مەن الاڭ­داردا تەاترلاندىرىلعان قويىلىمدار مەن كونتسەرتتەر جانە وبلىستى مە­كەن ەتكەن ءتۇر­لى ۇلتتاردىڭ ءداس­­­­تۇر­لى تا­عامدارىنىڭ بايقاۋى ۇيىم­­­­­داس­تىرىلدى.

قاراعاندى
سوڭعى جاڭالىقتار

ەل ىقىلاسىنا بولەنگەن

ايماقتار • كەشە

جەلاياقتار سايىسى

سپورت • كەشە

عاسىر جاساعان گازەت

باسىلىم • كەشە

ءداستۇرلى انشىلەر دوداسى

بايقاۋ • 02 قازان, 2023