سپورت • 30 ءساۋىر، 2019

«قازاقستان بارىسى» رەسپۋبليكالىق تۋرنيرىنە وبلىستىق ىرىكتەۋ جارىسى ءوتتى

863 رەت كورسەتىلدى

تۇركىستان وبلىسى شاردارا قالاسىنداعى سپورت كەشەنىندە قازاقستاننىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى – ەلباسى نۇرسۇلتان نازارباەۆتىڭ جۇلدەسىنە ارنالعان قازاق كۇرەسىنەن «قازاقستان بارىسى» رەسپۋبليكالىق تۋرنيرىنە وبلىستىق ىرىكتەۋ جارىسى ءوتتى.

ۇلتتىق سپورتىمىزدى دامىتۋ ماقساتىنداعى «تۇركىستان بارىسى» ءتۋرنيرىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا شاردارا اۋدانىنىڭ اكىمى بولاتبەك قىستاۋوۆ پەن وبلىستىق دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسىنىڭ باسشىسى پولات قىرىقباەۆ قۇتتىقتاۋ ءسوز سويلەپ، پالۋاندارعا ساتتىلىك تىلەدى. وڭىردەگى قازاق كۇرەسىنىڭ اقساقالى سانالاتىن بەلگىلى سپورتشى، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن جاتتىقتىرۋشىسى» باقىت جاڭبىرباەۆ بوز كىلەمگە شىعاتىن پالۋاندارعا اق باتاسىن بەردى.

تۋرنيردە اۋداندىق جانە قالالىق ىرىكتەۋلەردە فينالعا شىققان 32 بالۋان باق سىنادى.  جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلعان تۋرنيردە ءاربىر بالۋان وبلىس دەڭگەيىندە بارىس اتانۋعا بارىن سالدى. دەگەنمەن، وبلىستاعى كىلەڭ «سەن تۇر، مەن اتايىن» دەيتىن بالۋانداردىڭ اراسىنان بابى مەن باعى كەلىسكەن تۇركىستاندىق بەيبارىس ابدىعالي باس جۇلدەنى جەڭىپ الىپ، «تۇركىستان بارىسى» اتاعىن يەمدەندى. تۋرنير جەڭىمپازىن ارنايى بەلبەۋ، كۋبوك جانە ديپلوممەن ماراپاتتاعان وبلىستىق دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسىنىڭ باسشىسى پولات قىرىقباەۆ شاردارالىق سپورت جاناشىرلارىنىڭ دەمەۋشىلىگىمەن الىنعان تەمىر تۇلپاردىڭ كىلتىن سالتاناتتى جاعدايدا تاپسىردى.  سونداي-اق، تۋرنيردە ءىى ورىندى يەلەنگەن كەنتاۋ قالاسىنىڭ پالۋانى دارحان جامالحانعا 300000 تەڭگەنىڭ، ءىىى ورىن يەلەنگەن وتىرارلىق سابىرجان ءابىلدا ۇلىنا 100000 تەڭگەنىڭ سەرتيفيكاتى تابىس ەتىلدى. ال ىرىكتەۋ بايقاۋىندا شەبەر قيمىلدارىمەن كوزگە تۇسكەن سارىاعاشتىق مۇحتار ابدىمالىك «كورەرمەن كوزايىمى»، بايدىبەكتىك ەرنازار سىرگەباي «جەڭىسكە دەگەن جىگەرى ءۇشىن» نوميناتسيالارىمەن ماراپاتتالدى. تۋرنيرگە قاتىسقان بارلىق بالۋاندارعا ەستەلىك سىيلىقتار تابىس ەتىلدى. «تۇركىستان بارىسى» اتاعىن يەلەنگەن بەيبارىس ابدىعالي مەن ءىى ورىندى ەنشىلەگەن دارحان جامالحان ەندى رەسپۋبليكالىق «قازاق بارىسى» تۋرنيرىندە وبلىس نامىسىن قورعايتىن بولادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

15169 ادام كوروناۆيرۋس جۇقتىردى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 09:17

ۇقساس جاڭالىقتار