ساياسات • 24 ءساۋىر، 2019

ق. سەرىك ۇلى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ قۇقىق قورعاۋ جۇيەسى ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى بولىپ تاعايىندالدى​

703 رەت كورسەتىلدى

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى – ەلباسىنىڭ شەشىمىمەن قانات سەرىك ۇلى سەيدگاپباروۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ قۇقىق قورعاۋ جۇيەسى ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى بولىپ تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى – ەلباسىنىڭ باسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

«قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى – ەلباسىنىڭ شەشىمىمەن قانات سەرىك ۇلى سەيدگاپباروۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ قۇقىق قورعاۋ جۇيەسى ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى بولىپ تاعايىندالدى»، دەلىنگەن حابارلامادا.

سوڭعى جاڭالىقتار

قاي سالادا جالاقى ءوستى؟

ەكونوميكا • كەشە

رەسەي ازاماتتارى العىس ايتتى

ايماقتار • 26 اقپان، 2021

ۇقساس جاڭالىقتار