ساياسات • 24 ءساۋىر، 2019

ق. سەرىك ۇلى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ قۇقىق قورعاۋ جۇيەسى ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى بولىپ تاعايىندالدى​

703 رەتكورسەتىلدى

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى – ەلباسىنىڭ شەشىمىمەن قانات سەرىك ۇلى سەيدگاپباروۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ قۇقىق قورعاۋ جۇيەسى ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى بولىپ تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى – ەلباسىنىڭ باسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

«قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى – ەلباسىنىڭ شەشىمىمەن قانات سەرىك ۇلى سەيدگاپباروۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ قۇقىق قورعاۋ جۇيەسى ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى بولىپ تاعايىندالدى»، دەلىنگەن حابارلامادا.

سوڭعى جاڭالىقتار

ەڭبەكاقى كولەمىن ۇلعايتتى

ايماقتار • بۇگىن، 07:26

بابىر بابا شاپانى

تانىم • بۇگىن، 07:23

ولار ەشكىمنەن كەم ەمەس

رۋحانيات • بۇگىن، 07:18

جالعىز قولمەن جيھاز جاسايدى

ايماقتار • بۇگىن، 07:17

زاماناۋي كارىز جۇيەلەرى كەرەك

ايماقتار • بۇگىن، 07:13

سەرگەلدەڭگە سالعان سەرتيفيكات

ايماقتار • بۇگىن، 07:02

سازگەردىڭ «ماڭگى كوكتەمى»

تانىم • بۇگىن، 06:58

ەر قازاق ەدى ەراعا

تانىم • بۇگىن، 06:56

ەلىمىزدەگى ەڭ الىپ كىتاپ

ايماقتار • بۇگىن، 06:55

تاعايىنداۋ

پرەزيدەنت • بۇگىن، 06:50

جۇرت تىلەگى نازارعا الىندى

ايماقتار • بۇگىن، 06:24

ۇقساس جاڭالىقتار