ساياسات • 24 ءساۋىر، 2019

ق. سەرىكۇلى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ قۇقىق قورعاۋ جۇيەسى ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى بولىپ تاعايىندالدى​

703 رەتكورسەتىلدى

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى – ەلباسىنىڭ شەشىمىمەن قانات سەرىكۇلى سەيدگاپباروۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ قۇقىق قورعاۋ جۇيەسى ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى بولىپ تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى – ەلباسىنىڭ باسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

«قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى – ەلباسىنىڭ شەشىمىمەن قانات سەرىكۇلى سەيدگاپباروۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ قۇقىق قورعاۋ جۇيەسى ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى بولىپ تاعايىندالدى»، دەلىنگەن حابارلامادا.

باننەر
سوڭعى جاڭالىقتار

ليساكوۆتىڭ «بايتەرەگى»

ايماقتار • كەشە

وقۋ مادەنيەتى

قوعام • كەشە

الاشتىڭ ايبوز ابىزى

رۋحانيات • كەشە

حالىق پىكىرىنە قۇرمەت

ساياسات • كەشە

اقتوبە وبلىسى جىلىتۋ ماۋسىمىنا دايىن

ايماقتار • 19 قىركۇيەك، 2019

ۇقساس جاڭالىقتار