قوعام • 30 مامىر, 2023

جۋرناليستەرگە ارنالعان «پاراسات» كونكۋرسى باستالدى

248 رەت كورسەتىلدى

پارلامەنت سەناتى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى وكىلدەرىنىڭ اراسىنداعى «پاراسات» كونكۋرسىنىڭ باستالعانىن جاريالادى, دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

جۋرناليستەرگە ارنالعان «پاراسات» كونكۋرسى باستالدى

2022 جىلدىڭ 21 مامىرىنان باستاپ 2023 جىلدىڭ 20 مامىرىنا دەيىن سەنات قىزمەتىن جاريا ەتۋ جونىندەگى اۆتورلىق ۇجىمداردىڭ دا, جەكەلەگەن اۆتورلاردىڭ دا باق-تا جاريالانعان ماتەريالدارى كونكۋرسقا قاتىسۋعا جىبەرىلەدى.

سىزدەردى كونكۋرسقا قاتىسۋعا جانە ءوز جۇمىستارىڭىزدى جىبەرۋگە شاقىرامىز. كونكۋرس قاعيداسىنىڭ تولىق ءماتىنى جانە وتىنىشكە قاجەتتى بلانكى سەناتتىڭ رەسمي سايتىنداعى «باق-قا ارنالعان» بولىمىندە ورنالاستىرىلدى.

ماتەريالداردى قابىلداۋ 10 ماۋسىمدا اياقتالادى. كونكۋرس قورىتىندىسى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنىنە وراي شىعارىلىپ, لاۋرەاتتار جاريالانادى.

ماتەريالداردى سەناتتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ Senat_Press@parlam.kz ەلەكتروندىق پوشتاسىنا جىبەرۋ قاجەت.