الەم • 21 ناۋرىز، 2023

بۇۇ: ۋكراينادا 8 مىڭنان استام بەيبىت تۇرعىن قازا تاپتى

84 رەت كورسەتىلدى

بۇۇ ۋكراينادا سوعىس كەزىندە قازا تاپقاندار مەن زارداپ شەككەندەردىڭ سانىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

بۇۇ-نىڭ ادام قۇقىقتارى جونىندەگى جوعارعى كوميسسارىنىڭ كەڭسەسى رەسەيدىڭ ۋكرايناعا باسىپ كىرگەننەن بەرى 22 209 بەيبىت تۇرعىن زارداپ شەككەنىن ايتتى. سونىڭ ىشىندە 8 317 ادام قازا تاۋىپ، 13 892 ادام جارالانعان.

«بىراق ناقتى ساندار بۇدان الدەقايدا كوپ بولۋى مۇمكىن. ويتكەنى قارقىندى شابۋىل جاسالىپ جاتقان ايماقتاردان سوعىس ورتاسىندا ءجۇرىپ اقپارات الۋ مۇمكىن ەمەس. كوپ اقپارات راستالماي جاتىر. ماسەلەن، ماريۋپولدە (دونەتسك وبلىسى)، ليسيچانسكىدە، پوپاسنايادا جانە سەۆەرودونەتسكادا (لۋگانسك وبلىسى) كوپتەگەن بەيبىت تۇرعىن قۇربان بولعانى تۋرالى حابارلامالار بار»، دەلىنگەن بۇۇ تاراتقان حابارلامادا.

ۋكراينادا ناۋرىز ايىنىڭ باسىنان بەرى 113 بەيبىت تۇرعىن قازا تاۋىپ، 356 ادام جارالانعان.

ۇقساس جاڭالىقتار