قوعام • 18 ناۋرىز، 2023

نۇرلان ءابدىروۆ حالىقارالىق بايقاۋشىلارمەن كەزدەستى

32 رەت كورسەتىلدى

18 ناۋرىزدا ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ توراعاسى نۇرلان ءابدىروۆ  حالىقارالىق بايقاۋشىلارمەن التى كەزدەسۋ وتكىزدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz وسك سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

كۇننىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا نۇرلان ءابدىروۆ بەلارۋس جانە رەسەي وداعى پارلامەنتتىك جينالىسى دەلەگاتسياسىنىڭ وكىلدەرىمەن، تاجىكستاننىڭ سايلاۋ جانە رەفەرەندۋمدار جونىندەگى ورتالىق كوميسسياسىنىڭ توراعاسى باحتيەر حۋدوەرزودامەن كەزدەسۋلەر وتكىزدى جانە تمد پارلامەنتارالىق اسسامبلەياسىنىڭ حالىقارالىق بايقاۋشىلار توبىمەن كەزدەستى.

ول قوناقتاردى الداعى پارلامەنت ءماجىلىسى دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىنا ازىرلىك پەن وتكىزۋ بارىسى، سونداي-اق سايلاۋ ۋچاسكەلەرىنىڭ داۋىس بەرۋ كۇنىنە دايىندىعى تۋرالى قىسقاشا حاباردار ەتتى، كەزدەسۋلەرگە قاتىسۋشىلاردىڭ سايلاۋدى ۇيىمداستىرۋ مەن وتكىزۋگە، ولاردىڭ قورىتىندىلارىن شىعارۋ مەرزىمدەرى مەن تارتىبىنە قاتىستى سۇراقتارىنا جاۋاپ بەردى.

كەزدەسۋلەر بارىسىندا وسك توراعاسى ەلىمىزدە حالىقارالىق بايقاۋشىلاردىڭ الداعى سايلاۋعا قاتىسۋىنا، ونىڭ ىشىندە قازاقستاننىڭ دەموكراتيالىق دامۋىن قولداۋدىڭ بەلگىسى رەتىندە ماڭىزدى ءمان بەرىلەتىنىن اتاپ ءوتتى.

دەلەگاتسيالاردىڭ باسشىلارى سايلاۋ قارساڭىندا ەلىمىزدەگى تىنىش، اقپەيىلدى جاعدايدى، سايلاۋ ناۋقانىن ۇيىمداستىرۋشىلار دايىندىعىنىڭ جوعارى كاسىبي دەڭگەيىن اتاپ ءوتىپ، داۋىس بەرۋ كۇنى بايقاۋدى وبەكتيۆتى جانە بەيتاراپ جۇزەگە اسىرۋعا دايىن ەكەندىكتەرىن ءبىلدىردى. 

ۇقساس جاڭالىقتار