اۋا رايى • 28 اقپان, 2023

بىرقاتار وبلىستا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى

175 رەت كورسەتىلدى

سينوپتيكتەر اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ەلىمىزدىڭ 11 وڭىرىندە ەسكەرتۋ جاريالادى, دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

بىرقاتار وبلىستا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى

باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە, سولتۇستىگىندە, شىعىسىندا تۇمان, كوكتايعاق كۇتىلەدى. كۇندىز وبلىستىڭ باسىم بولىگىندە باتىستان 15-20 م/س جىلدامدىقپەن جەل سوعادى. ورال قالاسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان, كوكتايعاق بولادى دەگەن بولجام بار. كۇندىز باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى - 18 م/س.

اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە, باتىسىندا تۇمان, كوكتايعاق بولادى دەپ بولجانادى. كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە وڭتۇستىك باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س قۇرايدى. اقتوبەدە كوكتايعاق بولادى. وڭتۇستىك باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى - 15-20 م/س.

قىزىلوردا وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا, ورتالىعىندا وڭتۇستىك باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س قۇرايدى.

ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا, وڭتۇستىگىندە, ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى.  كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە وڭتۇستىك باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س بولادى. اقتاۋدا دا تۇمان بولادى دەپ بولجانادى.

اقمولا وبلىسىنىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر, قار) بولادى دەپ كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە, باتىسىندا, شىعىسىندا جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى, كوكتايعاق بولادى دەپ بولجانادى. ءوڭىردىڭ سولتۇستىگىندە, شىعىسىندا وڭتۇستىك باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س, كەي تۇستا 23-28 م/س دەيىن جەتەدى. كوكشەتاۋدا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر, قار), كوكتايعاق بولادى دەپ كۇتىلەدى. وڭتۇستىك باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى - 15-20 م/س.

اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا, سولتۇستىگىندە تۇمان, كوكتايعاق بولادى دەپ كۇتىلەدى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا, سولتۇستىگىندە باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س قۇرايدى.

ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا, سولتۇستىگىندە جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى, كوكتايعاق بولادى دەپ كۇتىلەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە, باتىسىندا, سولتۇستىگىندە, شىعىسىندا وڭتۇستىك باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن جەتەدى.

قاراعاندى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە تۇمان بولادى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا, سولتۇستىگىندە جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى, كوكتايعاق بولادى دەپ كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا, سولتۇستىگىندە, شىعىسىندا وڭتۇستىكتەن, وڭتۇستىك باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س قۇرايدى. قاراعاندىدا كۇندىز وڭتۇستىك باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س بولادى دەپ كۇتىلەدى.

سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە, شىعىسىندا, وڭتۇستىگىندە جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر, قار), كوكتايعاق بولادى, جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى دەپ بولجانادى.  وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە, شىعىسىندا, وڭتۇستىگىندە وڭتۇستىك-باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س, كەي تۇستا 23-28 م/س دەيىن جەتەدى. پەتروپاۆلدا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر, قار), كوكتايعاق بولادى, جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى دەپ كۇتىلەدى. وڭتۇستىك باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س, كەي تۇستا 23-28 م/س دەيىن جەتەدى.

پاۆلودار وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر, قار), كوكتايعاق بولادى, جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى دەپ كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باسىم بولىگىندە وڭتۇستىك باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س, كەي تۇستا 23 م/س قۇرايدى. پاۆلوداردا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر, قار), كوكتايعاق بولادى دەپ كۇتىلەدى.

قوستاناي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە, شىعىسىندا جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى دەپ كۇتىلەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە تۇمان, كوكتايعاق بولادى. وڭتۇستىك باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى - 15-20 م/س. قوستانايدا كۇندىز جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى دەپ كۇتىلەدى. وڭتۇستىك باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى - 15-20 م/س.