قوعام • 09 اقپان، 2023

قازاقستاندا حالىق سانى ءوستى

255 رەت كورسەتىلدى

ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى ۇسىنعان دەرەكتەرگە سايكەس، 2023 جىلعى 1 قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا حالىق سانى 19 765 004 ادامدى قۇرادى، ونىڭ ىشىندە قالا تۇرعىندارى – 12 208 259، اۋىل تۇرعىندارى – 7 556 745 ادامعا جەتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

12 اي ىشىندە قازاقستاندا 403،5 مىڭ ادام دۇنيەگە كەلدى، ونىڭ ىشىندە 208 مىڭى – ۇلدار، 195،5 مىڭى – قىزدار. 2021 جىلى بۇل كورسەتكىش 450،7 مىڭ ادامدى قۇراعان ەدى.

وسىلايشا، تۋ كوەففيتسيەنتى 1000 ادامعا 20،28 قۇرادى.

بۇل رەتتە، ءبىر جىل ىشىندە 134،7 مىڭ ادام قايتىس بولعان، 1000 ادامعا شاققاندا ءولىم-ءجىتىم كوەففيتسيەنتى - 6،77.

جالپى، ءبىر جىل ىشىندە حالىقتىڭ تابيعي ءوسىمى 268،8 مىڭ ادامدى قۇرادى.

ەڭ جوعارى تۋ كورسەتكىشى ماڭعىستاۋ (1000 تۇرعىنعا 27،75 ادام)، تۇركىستان (27،23) وبلىستارىندا جانە شىمكەنت قالاسىندا (26،34) بايقالدى.

ەڭ جوعارى ءولىم-ءجىتىم سولتۇستىك قازاقستان (1000 تۇرعىنعا شاققاندا 11،84)، شىعىس قازاقستان (11،71) جانە قوستاناي وبلىستارىندا (10،82) تىركەلدى.

12 ايدا 1 جاسقا دەيىنگى 3 215 نارەستە شەتىنەدى. 1000 تۋىلعانعا شاققانداعى نارەستە ءولىمىنىڭ كوەففيتسيەنتى 7،97 قۇرادى (2021 جىلدىڭ ۇقساس كەزەڭىندە – 8،35).

ايتا كەتسەك، وتكەن جىلى 128،5 مىڭ نەكە تىركەلدى، وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا نەكە سانى 8،4%-عا تومەندەدى. سونىمەن قاتار، ەلدە 17،7 مىڭ اجىراسۋ تىركەلدى، بۇل 2021 جىلعى دەڭگەيدەن 8،1%-عا از.

ۇقساس جاڭالىقتار