ايماقتار • 31 قاڭتار، 2023

ەكىباستۇزدا جىلۋ جۇيەسى ۋاقىتشا ءوشىرىلدى

46 رەت كورسەتىلدى

ەكىباستۇزدا جىلۋ جۇيەسى جوندەۋ جۇمىستارىنا بايلانىستى ءوشىرىلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

«31 قاڭتاردا «ەكىباستۇزتەپلوەنەرگو» جشس ماماندارى جىلۋ قۇبىرىن جوندەۋ ءۇشىن قوناەۆ كوشەسى، 24-ءۇي بويىنداعى ورامىشىلىك جىلۋ جەلىسىن ءسوندىردى»، دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو وكىلدەرى.

قالالىق نىسانداردىڭ ءبىر بولىگىندە ساعات 9:00-17:00 ارالىعىنا جىلۋ بولمايدى.

ۇقساس جاڭالىقتار