قازاقستان • 20 قاراشا، 2022

قازاقستان وزگەرىستەردىڭ جاڭا داۋىرىنە اياق باستى

169 رەت كورسەتىلدى

الماتىداعى «قازاقستاندىق ديپلوماتتار قاۋىمداستىعى» ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمىنىڭ جەتەكشىسى ماقسات نۇرماعامبەتوۆتىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىز دامۋدىڭ جاڭا داڭعىل جولىنا ءتۇسۋى ءۇشىن ءوزىنىڭ ازاماتتىق بورىشىن وتەۋى – سايلاۋعا قاتىسۋى قاجەت، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

بۇل كۇن سايلاۋدىڭ ناعىز دەموكراتيالىق جانە اشىق وتەتىندىگىمەن ەرەكشەلەنۋى كەرەك،

«20 قاراشادا قازاقستان جاڭا قازاقستان قۇرىلىسىنداعى وزگەرىستەردىڭ جاڭا داۋىرىنە قادام باسۋدا، سوندىقتان ءاربىر قازاقستاندىق ءوزىنىڭ ازاماتتىق بورىشىن وتەۋى، قازاقستان دامۋىنىڭ وسى تاريحي كەزەڭىندە قاجەت دەپ سانايتىن كانديداتقا داۋىس بەرۋى كەرەك»، دەپ اتاپ ءوتتى ماقسات نۇرماعامبەتوۆ

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار