پرەزيدەنت • 08 قىركۇيەك، 2022

پرەزيدەنت ماعزۇم مىرزاعاليەۆتى قابىلدادى

101 رەت كورسەتىلدى

مەملەكەت باسشىسىنا «قازمۇنايگاز» ۇلتتىق كومپانياسى جانار-جاعارماي نارىعىنداعى جاعدايدى تۇراقتاندىرۋ ءۇشىن قابىلداپ جاتقان شارالارى تۋرالى ەسەپ بەرىلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz اقورداعا سىلتەمە جاساپ.

ماعزۇم مىرزاعاليەۆتىڭ مالىمەتىنە سايكەس، بيىل قازاقستاندا 17 ميلليون توننا مۇناي ونىمدەرى وندىرىلەدى. بۇل - بۇرىن بولماعان رەكوردتىق كورسەتكىش.

شىمكەنت جانە اتىراۋ مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنداعى جوسپارلى جوندەۋ جۇمىستارىن كەيىنگە شەگەرۋ جونىندە شەشىم قابىلداندى. بۇل ىشكى نارىقتى قوسىمشا 150 مىڭ تونناعا دەيىن ديزەل وتىنىمەن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونداي-اق «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسى 100 مىڭ تونناعا دەيىن ديزەل وتىنىن يمپورتتايدى.

ماعزۇم مىرزاعاليەۆ «قازمۇنايگازدىڭ» مۇناي-گاز حيمياسى سالاسىنداعى جوبالارىنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋى جونىندە باياندادى.

قازىرگى ۋاقىتتا اتىراۋ وبلىسىنداعى پوليپروپيلەن وندىرەتىن زاۋىتتى ىسكە قوسۋ جۇمىستارى اياقتالدى. كاسىپورىن ءبىر ايدىڭ ىشىندە ىسكە قوسىلادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.

بۇدان بولەك، پرەزيدەنتكە پوليەتيلەن جانە بۋتاديەن وندىرىسىنە قاتىستى جوبالاردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋ بارىسى تۋرالى دا ايتىلدى.

مەملەكەت باسشىسىنا كاسپي قۇبىر جەلىسى كونسورتسيۋمىنىڭ تەڭىز تەرمينالىنداعى قازىرگى احۋال جونىندە مالىمەت بەرىلدى. مۇناي تانكەرلەرگە تۇراقتى تۇردە قۇيىلىپ، كەستەگە سايكەس جونەلتىلىپ جاتىر.

كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا مەملەكەت باسشىسى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا قاتىستى بىرقاتار تاپسىرما بەردى.

ۇقساس جاڭالىقتار