قوعام • 06 قىركۇيەك، 2022

كەرۋەن جولعا شىقتى

47 رەت كورسەتىلدى

كورشىمىزدى قيىندىقتا قالدىرمايمىز. توتەنشە جاعداي­دا قيىندىقتان شىعۋدىڭ ماڭىزدى ەرەجەسى – ءوزارا كومەك جانە بىرلىك. قازاقتىڭ ەجەلدەن كەلە جاتقان ءداستۇرى وسىنداي. عاسىرلار بويى قۇندىلىقتار مەن داستۇرلەر وزگەرمەيدى.

قوستاناي وبلىسىنداعى تابي­عي ورتتەن زارداپ شەككەن وتبا­سى­لاردىڭ بالالارى تۋرالى حاباردان كەيىن اقتوبە وبلىسىنىڭ اكىمى ەرالى توعجانوۆ زارداپ شەك­كەن اۋداندارعا گۋمانيتارلىق كومەك كورسەتۋدى ۇيىمداستىرۋ جونىندەگى جەدەل شتاب قۇرۋدى تاپسىردى.

اقتوبەلىكتەر كورشى ءوڭىردىڭ اۋليەكول، ۇزىنكول جانە قارا­با­لىق اۋداندارىنىڭ تۇر­عىن­دارىنا مورالدىق جانە ماتە­ريالدىق گۋمانيتارلىق كومەك كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن ءبىلدى­رىپ، وبلىسقا ءدارى-دارمەكتەر، كيىم-كەشەك، ازىق-ت ۇلىك، جەكە گي­گيەنا زاتتارى جانە باسقا دا تۇر­مىسقا قاجەتتى زاتتار تيەلگەن گۋ­مانيتارلىق اۆتوكەرۋەن جىبەردى.

Amanat پارتياسىنىڭ فيليالدارىندا اشىلعان 13 گۋما­ني­تارلىق كومەك پۋنكتىنە قايى­رىمدى ازاماتتار كيىم، توسەك-ورىن جابدىقتارىن جانە ءبىرىنشى كەزەكتە قاجەتتى زاتتاردى الىپ كەلۋدە.

 

اقتوبە وبلىسى

سوڭعى جاڭالىقتار

ايتىپ كەلگەن اپات

ايماقتار • كەشە

«مىڭ بالا» جەڭىمپازدارى

رۋحانيات • كەشە

اقيقاتتىڭ اي ديدارى – ءباسپاسوز

ەگەمەن قازاقستان • كەشە

ىنتىماقتاستىق ىقپالى

ەكونوميكا • كەشە

جاڭا فورماتتاعى ساۋدا

ەكونوميكا • كەشە

جوتەلگە جەڭىل قاراماڭىز

مەديتسينا • كەشە

بىتىمگەرشىلىك ساردارلارى

قازاقستان • كەشە

جىپ-جىلى جۇرەك بۋىنداي

ادەبيەت • كەشە

داۋىستىڭ دا ءتۇسى بار

ادەبيەت • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار