قوعام • 26 ماۋسىم، 2022

ەڭبەك بيرجاسىنداعى تۇيىندەمەلەردىڭ سانى ازايدى

20 رەت كورسەتىلدى

ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 2022 جىلعى مامىردا ەلەكتروندىق ەڭبەك بيرجاسىندا 82،4 مىڭ بوس جۇمىس ورنى جانە 45،7 مىڭ تۇيىندەمە ورنالاستىرىلدى. ءساۋىر ايىمەن سالىستىرعاندا بوس ورىندار سانى 9،8%-عا، ال وزەكتى تۇيىندەمەلەر سانى 23،2%-عا تومەندەدى.

«بوس ورىنداردىڭ باسىم بو­­لىگىن ءبىلىم بەرۋ (6،7 مىڭ بوس ورىن)، اۋىل شارۋاشىلىعى (4،4 مىڭ)، وزگە دە قىزمەتتەر (3،8 مىڭ) جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ (2،8 مىڭ) سەكتورلارىنىڭ كا­سىپورىندارى ورنالاستىردى. بۇل رەتتە اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى بوس ورىنداردىڭ ۇشتەن ءبىرى جامبىل وبلىسىنا تيەسىلى»، دەدى «ەڭبەك رەسۋرستارىن دامىتۋ ورتالى­عى» اق Cتراتەگيا دەپارتامەنتى دي­رەك­تورىنىڭ ورىنباسارى ۇلپان شەگەنوۆا.

سوڭعى ايدىڭ قورتىندىسى بويىنشا ەڭبەك نارىعىنداعى سۇرانىس پەن ۇسىنىستىڭ قۇرى­لىمى ورتاشا بىلىكتى ماماندار­عا جوعارى سۇرانىستى كورسەتتى، ياعني سۇرانىس (50،8%) ۇسىنىستان (35،5%) 1،4 ەسە اسىپ ءتۇستى. الاي­دا وسى جىلدىڭ باسى­­نان بەرى بايقالعان ەڭبەك نارى­عى­نىڭ قاجەتتىلىكتەرى مەن بىلىك­تىلىگى تو­مەن كادرلاردىڭ بولۋى ارا­سىنداعى تەڭگەرىمسىزدىك كۇشەيدى – بىلىكتىلىگى تومەن ەڭبەككە ىزدە­نۋشىلەر ورنالاستىرىلعان بوس جۇمىس ورىندارىنا (40،2%) قارا­عاندا 1،5 ەسە كوپ (28،4%). ايتا كەتۋ كەرەك، جوعارى بىلىكتى ماماندار تاراپىنان ەڭبەك ۇسى­نىسى (24،3%) سۇرانىسقا سايكەس كەلەدى (20،9%).

«مامىر ايىندا جۇرگىزۋ­شىلەر (3،9 مىڭ بوس ورىن) جانە كۇزەتشىلەر (1،9 مىڭ بوس ورىن) ەڭ كوپ سۇرانىسقا يە بولدى. سونىمەن قاتار مەديتسينا قىز­مەت­كەرلەرىنە، اتاپ ايتقاندا دا­رى­گەرلەرگە (2،5 مىڭ بوس جۇمىس ورنى جانە 857 تۇيىندەمە)، ورتا مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە (1،9 مىڭ بوس جۇمىس ورنى جانە 774 تۇيىندەمە) جانە سانيتارلارعا (1 مىڭ بوس جۇمىس ورنى جانە 327 تۇيىندەمە) دەگەن ۇلكەن قا­جەتتىلىكتى اتاپ ءوتۋ قاجەت»، دەدى ۇ.شەگەنوۆا.

وتكەن ايدا بوس جۇمىس ورىن­­­دارىنىڭ سانى ءتورت وڭىردە تورت­تەن بىرگە ازايدى. ولار تۇر­كىستان (-26،5%)، ماڭعىستاۋ (-24،2%)، قىزىلوردا (-23،7%) جانە پاۆلودار (-22،9%) وب­لىس­تارى. ەگەر ورنالاستىرىلعان بوس جۇمىس ورىندارىنىڭ سانى بويىنشا وڭىرلەردى باعالاي­تىن بولساق، جۇمىس بەرۋشىلەر­دىڭ ەڭ جوعارى بەلسەندىلىگى نۇر-سۇلتان (10،2%)، الما­تى (9،4%) قالالارىندا جانە قاراعاندى وبلىسىندا (10،5%) تىركەلگەنىن اتاپ وتۋ­گە بولادى. قاراستىرىلعان ايماق­تار­دا ەڭ كوپ سۇرانىسقا يە قىز­مەت­كەرلەرگە بىلىكتىلىگى تومەن جانە بىلىكتىلىگى ورتاشا ماماندار جاتادى. سونىمەن قاتار ۇل­كەن قالالاردا ماماندىقتارعا دەگەن سۇرانىس بىردەي. مىسالى، نۇر-سۇلتان جانە الماتى قالا­لارىندا اسحانالىق جۇمىس­شى­­لار، كۇزەتشىلەر، ساتۋشى-كون­­سۋلتانتتار مەن كاسسيرلەر، مە­­يىربيكەلەر/مەيىرگەرلەر، تار­بيەشىلەر مەن ولاردىڭ كومەك­شىلەرى جانە اسپازدار ءۇشىن بوس ورىنداردىڭ ەڭ كوپ سانى ورنا­لاستىرىلعان. بۇل رەتتە تالدانىپ وتىرعان كەزەڭدە ءىس جۇزىندە بارلىق وڭىرلەردە ىزدەنۋشىلەر اراسىندا بەلسەندىلىك تومەندەدى، ەڭ جوعارى قۇلدىراۋ شىمكەنت قالاسىندا (-39%)، تۇركىستان وبلىسىندا (-36%)، باتىس قازاق­ستان وبلىسىندا (-33،6%) جانە شىعىس قازاقستان وبلى­سىندا (-32،5%) بولدى. ەڭ بەل­سەندى ىزدەنۋشىلەر تۇركىستان (تۇيىن­دەمەنىڭ جالپى سانىنىڭ 12،6%) جانە الماتى (11،5%) وبلىستارىندا بايقالادى.

گەندەرلىك بولىنىستە ەرلەر (49%) جانە ايەلدەر (51%) ءىس جۇ­زىن­دە ەڭبەك نارىعىندا تەڭ دارە­جەدە ۇسىنىلعان.

«ايتا كەتۋ كەرەك، مامىر ايىندا دىبىس رەجيسسەرلەرى، جوو پروفەسسورلارى – 2 ملن تەڭگە، ديريجەرلەر – 1 ملن تەڭ­گە، ينجەنەر-كونسترۋكتورلار مەن تەحنيكالىق ديرەكتورلار – 840 مىڭ تەڭگە كولەمىندە ەڭ جو­عارى جالاقىعا ۇمىتكەر بول­دى. سونىمەن قاتار ەڭبەك نارى­عىنداعى جالاقىسى جوعارى ما­مان­دىقتارعا مەملەكەتتىك قىز­مەت­شىلەردىڭ كەيبىر ساناتتارى، جوندەۋ ۋچاسكەلەرىنىڭ شەبەر­لەرى، قۇرىلىس ۋچاسكەلەرىنىڭ باس­تىقتارى، جىلجىمايتىن مۇ­لىك اگەنتتەرى، ساتىپ الۋ جانە ساتۋ مەنەدجەرلەرى، باس قۇرى­لىسشىلار، اكىمشىلىك مەملە­كەت­تىك قىزمەتكەرلەر، ەكونوميستەر جاتادى. وڭىرلەر بولىنىسىندە ەڭ جوعارى جالاقى نۇر-سۇلتان قالاسىندا ۇسىنىلادى (ورتا ەسەپ­پەن – 900 مىڭ تەڭگە)، باتىس قازاقستان (900 مىڭ تەڭگە) جانە ماڭعىستاۋ (800 مىڭ تەڭگە) وبلىستارىندا جۇزەگە اسىرىلادى. وسىلايشا، وتكەن ايدىڭ قورى­تىندىسى بويىنشا جۇمىس بەرۋشىلەر اراسىندا دا، جۇمىس ىزدەۋشىلەر تاراپىنان دا ەكو­نوميكالىق بەلسەندىلىكتىڭ تو­مەن­دەۋى بايقالادى. بىراق ەڭبەك نا­رىعىندا كۇزەتشىلەر، جۇمىس­شىلار، جۇرگىزۋشىلەر جانە مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى ءالى دە جو­عارى سۇرانىسقا يە»، دەدى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ ماماندارى.

سوڭعى جاڭالىقتار

شەكارانىڭ شەبى بەرىك

قازاقستان • كەشە

باقىت مينيسترلىگى

قوعام • كەشە

ەلەكتر جەلىلەرى توزىپ تۇر

ەكونوميكا • كەشە

ۇلت ۇستازىنىڭ ۇلاعاتى

احمەت بايتۇرسىن ۇلى • كەشە

«قىلمىسكەر» قالام

ونەر • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار