سپورت • 07 ماۋسىم، 2022

قازاقستان قۇراماسى كاتاردا وتەتىن ازيا چەمپيوناتىنا قاتىسادى

25 رەت كورسەتىلدى

سپورتتىق گيمناستيكادان ازيا چەمپيوناتىنا قاتىساتىن قازاقستان قۇراماسىنىڭ ءتىزىمى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz Olympic.kz. سايتىنا سىلتەمە جاساپ. 

بۇل كۇندەرى قازاقستاندىق گيمناستتار كاتاردا ازيا چەمپيوناتى الدىنداعى وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارىنا قاتىسىپ جاتىر. قۇرلىقتىق باسەكە كاتاردا 12-19 ماۋسىم كۇندەرى  وتەدى دەپ جوسپارلانعان. 

سپورتتىق گيمناستيكادان ازيا چەمپيوناتىنا قاتىساتىن قازاقستان قۇراماسىنىڭ ءتىزىمى:

1. ميلاد كاريمي

2. ناريمان قۇربانوۆ

3. ءىلياس ازيزوۆ

4. فارۋح نابيەۆ

5. دميتري پاتانين

ازيا چەمپيوناتى كۇزدە وتەتىن الەم بىرىنشىلىگىنە ىرىكتەۋ ءتۋرنيرى رەتىندە سانالادى. 

 

سوڭعى جاڭالىقتار

اۋەزوۆ جانە تۇركى الەمى

رۋحانيات • كەشە

يدەولوگيا

رۋحانيات • كەشە

مەيىرىم مەن قاتىگەزدىك

رۋحانيات • كەشە

ەسكى مەن جاڭا اراسى

رۋحانيات • كەشە

بي پاديشاسى

رۋحانيات • كەشە

ساپا قايتسە جاقسارادى؟

قازاقستان • كەشە

قايىرىمدىلىقتىڭ ۇلگىسى

قازاقستان • كەشە

ساق ءداۋىرىنىڭ تاسى

تانىم • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار