رەفەرەندۋم-2022 • 02 ماۋسىم، 2022

رەفەرەندۋم: اتىراۋ وبلىسىندا داۋىس بەرەتىن 400 مىڭعا جۋىق ادام تىركەلدى

48 رەت كورسەتىلدى

اتىراۋ وبلىسىندا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا داۋىس بەرەتىن 396 923 ادام تىركەلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

اتىراۋ وبلىستىق اۋماقتىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، وڭىردە 9 اۋماقتىق، 261 ۋچاسكەلىك رەفەرەندۋم كوميسسياسى قۇرىلعان. كوميسسيالار قۇرامىندا 1 968 مۇشە بار.

«وبلىستا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا قاتىسۋعا قۇقىعى بار 396 923 ازامات تىركەلدى. ولار 261 رەفەرەندۋم ۋچاسكەسىندە داۋىس بەرەدى. ال اۋرۋحانالار، ۋاقىتشا قاماۋ ورىندارى مەن اسكەري بولىمشەلەردە 11 جابىق ۋچاسكە اشىلدى. بىركەلكى نىساندا ازاماتتارعا حابارلاندىرۋلار جاسالىپ، ولاردىڭ مەكەنجايلارىنا تاراتىلدى. داۋىس بەرۋ ورنى مەن ۋاقىتى تۋرالى اقپاراتتار، ازاماتتاردىڭ ءوز ۋچاسكەلەرىن ىزدەۋ جونىندەگى قىزمەتتەر كوميسسيالاردىڭ atyrau.gov.kz ينتەرنەت-پاراقشاسىندا ورنالاستىرىلدى»، دەپ حابارلادى اۋماقتىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنان.

مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ادامداردىڭ داۋىس بەرۋىنە قولايلى جاعداي جاساۋعا نازار اۋدارىلعان. ماسەلەن، قازىر 255 رەفەرەندۋم ۋچاسكەسىندە پاندۋس بار. بارلىق ۋچاسكە تاكتيلدىك بەلگىلەر، كوز جانارىندا اقاۋى بار ادامدارعا اۋديونۇسقانى تىڭداعاننان كەيىن ءوزى بيۋللەتەندى تولتىرۋ ءۇشىن ترافارەتتەرمەن قامتاماسىز ەتىلگەن.

«اتىراۋ قالاسى مەن اۋداندار ورتالىقتارىندا 39 ينۆاتاكسي قىزمەتى ۇيىمداستىرىلادى. الەۋمەتتىك قورعاۋ ورگاندارى ارقىلى 12 سۋردواۋدارماشىنى تارتۋ كوزدەلىپ وتىر. ۆاحتالىق ادىسپەن جۇمىس ىستەيتىندەردىڭ داۋىس بەرۋىن ۇيىمداستىرۋ ءۇشىن شارالار قابىلداندى. بۇل جۇمىستارعا 43 ۋچاسكەلىك كوميسسيا تارتىلادى. ۆاحتالىق ادىسپەن جۇمىس ىستەيتىندەر اتىراۋ قالاسىندا، جىلىوي، يساتاي، قۇرمانعازى، قىزىلقوعا، ماقات اۋداندارىندا بار»،  دەپ ءمالىم ەتتى اۋماقتىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنان.

ايانا توعانبەك

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار