رەفەرەندۋم-2022 • 01 ماۋسىم، 2022

777 ۋچاسكە ساقاداي ساي

75 رەت كورسەتىلدى

قاراعاندى وبلىسىندا اتا زاڭعا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ بويىنشا وتەتىن رەفەرەندۋمعا ازىرلىك جۇمىستارى قىزا ءتۇستى. قازىردىڭ وزىندە وسى ماقساتتاعى بارلىق قاجەتتى قۇرالمەن جابدىقتالعان، مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جاندار ءۇشىن جاعداي جاسالعان 777 ۋچاسكە ساقاداي ساي تۇر.

ماڭىزدى ساياسي وقيعاعا ساناۋلى كۇن قالعاندا وبلىس اكىمدىگىندە رەفەرەندۋم وتكىزۋگە دايىندىق با­رىسىن تالقىلاعان كەڭەيتىلگەن وتىرىس ءوتتى. وعان وبلىستىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ مۇشەلەرى، دەپارتامەنتتەر مەن باسقارمالاردىڭ باسشىلارى، بەينەسەلەك­تور رەجىمىندە – قالالار مەن اۋدانداردىڭ اكىمدەرى جانە اۋماقتىق رەفەرەندۋم كوميسسيالارىنىڭ توراعالارى قا­تىس­تى.

قاراعاندى وبلىستىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ توراعاسى ەرقارا ايماعامبەتوۆ رەفەرەندۋمعا دايىن­دىق­تىڭ شەشۋشى كەزەڭگە جەتكەنىن اتاپ ءوتتى.

– جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن بىرلەسىپ قىرۋار جۇمىس اتقارىلدى. بۇگىندە بارلىق ۋچاس­كە­ 100 پايىزعا دايىن دەپ ايتۋعا بولادى. ما­تەريال­دىق-تەحنيكالىق بازا تولىق قامتاماسىز ەتىلگەن. مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جاندارعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىندى. ساي­لاۋشىلار ءتىزىمىن ناقتىلاۋ جالعاسۋدا، – دەدى ە.ايماعامبەتوۆ.

وتىرىس بارىسىندا ءسوز العان قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى مەن بىرقاتار باسقارمانىڭ باسشىلارى دا رەفەرەندۋمعا ازىرلىكتىڭ ويداعىداي ءجۇرىپ جاتقانىن باياندادى.

ەسكە سالا كەتسەك، وبلىس ورتالىعى قاراعاندىدا 179 ۋچاسكە بار. وندا داۋىس بەرەتىن سايلاۋشىلار سانى 330 872 ادام بولادى. قاراعاندى قالاسىنىڭ اكىمى ەرماعانبەت بولەكپاەۆ بۇل جاۋاپتى ساياسي ءىس-شاراعا دايىندىقتىڭ جوعارى دەڭگەيدە ەكەنىن ايتتى.

سونداي-اق رەفەرەندۋم قارساڭىندا تەمىرتاۋ قالاسىنداعى قاراعاندى يندۋستريالدىق ۋنيۆەر­سي­تە­تىن­دە «جاڭا قازاقستان: جاڭا كوزقاراس» دەگەن اتاۋمەن قالالىق ءماسليحاتتىڭ دەپۋتاتتارىمەن كەزدەسۋ ءوتتى.

ءىس-شارا بارىسىندا تەمىرتاۋ قالالىق ءماسليحاتىنىڭ حاتشىسى الەكسەي لوماكين «كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار تۋرالى» تاقىرىبىندا بايانداما جاساپ، اتا زاڭعا ەنگىزىلگەلى جاتقان وزگەرىستەردىڭ ومىرشەڭدىگىن، وزەكتىلىگىن ايتىپ، رەفەرەندۋمعا تۇرعىنداردىڭ وڭ كوزقاراسپەن قاراۋىنىڭ وتە ماڭىزدى فاكتور ەكەنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.

سونداي-اق «رەفەرەندۋم – حالىقتىڭ ءوز ەركىن ءبىلدىرۋدىڭ ءبىر نىسانى» تاقىرىبىندا بايانداما جاساعان قازاقستان تاريحى، الەۋمەتتىك-گۋمانيتارلىق پاندەر كافەدراسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى ماعيرا سولتان بۇل ساياسي ءىس-شارانىڭ جاڭا قازاقستان تاريحىندا وتە جاۋاپتى ءرول وينايتىنىنا باسا ءمان بەردى.

قالالىق ءماسليحاتتىڭ دەپۋتاتى ساۋلە دۇيسەباەۆا، قيۋ-ءدىڭ ستۋدەنتتەر پارلامەنتىنىڭ پرەزيدەنتى ارايلىم تىلەۋبەكتىڭ سوزدەرى دە وسى ارنادا توعىستى. بار ماقسات – الداعى بولاتىن ماڭىزدى وقيعا – كونستيتۋتسياعا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ بويىنشا وتەتىن رەفەرەندۋمنىڭ ويداعىداي وتۋىنە ءبىر كىسىدەي اتسالىسۋ.

 

قاراعاندى وبلىسى

سوڭعى جاڭالىقتار

QazaqGaz ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ قۇرامى وزگەردى

قازاقستان • 02 جەلتوقسان، 2022

ماۋلەن اشىمباەۆ قىتاي حالقىنا كوڭىل ايتتى

پارلامەنت • 02 جەلتوقسان، 2022

شەكارانى بۇكىل ەل قورعايدى

قوعام • 02 جەلتوقسان، 2022

دوللار باعامى قايتا ءوستى

قارجى • 02 جەلتوقسان، 2022

ۇقساس جاڭالىقتار