ونەر • 20 مامىر، 2022

بەلگىلى ەتنوگراف، سۋرەتشى ەرالى وسپانوۆتىڭ كىتاپتارىنىڭ تۇساۋكەسەرى وتەدى

105 رەت كورسەتىلدى

حالىقارالىق تۇركى اكادەمياسى قر ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحاناسىندا بەلگىلى ەتنوگراف، سۋرەتشى ەرالى وسپانوۆتىڭ «قازاق ويۋ-ورنەگىنىڭ اتلاسى»، «قوشەتەر» قازاق حالقىنىڭ قولونەرى» اتتى كىتاپتارىنىڭ تۇساۋكەسەر ءراسىمىن  وتكىزەدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

قازاق مادەنيەتىنىڭ باي مۇراسىن ناسيحاتتايتىن تاعىلىمدى شاراعا ەلىمىزدىڭ تانىمال ەتنوگرافتارى، ونەرتانۋشى، مادەنيەتتانۋشى عالىمدارى جانە سۋرەتشىلەر مەن زەرگەرلەر قاتىسادى دەپ جوسپارلانۋدا.

كىتاپتاردىڭ تۇساۋكەسەر ءراسىمى 2022 جىلدىڭ 23 مامىرى كۇنى، ساعات 15:00 دە قر ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحاناسىندا وتەدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ورال قوقىس استىندا قالۋى مۇمكىن

ايماقتار • بۇگىن، 16:47

دوللار قايتا قىمباتتادى

قارجى • بۇگىن، 15:58

ۇقساس جاڭالىقتار