ايماقتار • 11 مامىر، 2022

الماتى كوشەلەرىن سۋ باستى

81 رەت كورسەتىلدى

بۇگىن تۇستەن كەيىن جاۋعان نوسەر جاڭبىردان كەيىن قالانىڭ تومەنگى جاعىندا ورنالاسقان اۋلالار مەن كوشەلەردى سۋ باستى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

سينوپتيكتەر 11 مامىردان 12 مامىرعا قاراعان ءتۇنى نوسەر جاڭبىر، نايزاعاي، ەكپىندى جەل سەكۋندىنا 20 مەترگە دەيىن جەتەدى دەپ حابارلاپ، داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالادى.

قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، سۋ باسۋ جاعدايلارىن بارىنشا ازايتۋ ماقساتىندا مەردىگەرلىك ۇيىمداردىڭ كەزەكشىلىگى ۇيىمداستىرىلعان. ال سۋدى بۇرۋ جانە سورۋ جۇمىستارىنا ءموبيلدى توپتار جۇمىلدىرىلدى. بارلىعى 609 ادام، 252 ارنايى تەحنيكا مەن 24 موتوپومپا شىعارىلدى. بۇدان بولەك، 2 050 قاپ قۇم دايىندالعان.

كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، اباي داڭعىلىندا قاتتى سۋ تاسقىنى بولعان.

بۇدان بۇرىن «قازگيدرومەت» سينوپتيكتەرى 11 مامىردا قاتتى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايتىنىن، سولتۇستىك-شىعىستان سەكۋندىنا 15-18 مەترگە جەتەتىن جەل سوعاتىنىن حابارلاعان ەدى.

ن

سوڭعى جاڭالىقتار

ىندەت قايتا ءورشىدى

الەم • بۇگىن، 20:44

ليسيچانسك كىمنىڭ قولىندا؟

الەم • بۇگىن، 20:41

وڭىردە دامۋ ءۇردىسى بار

ايماقتار • بۇگىن، 20:27

تاڭدايدىڭ تارلانى

تاريح • بۇگىن، 20:24

جوعالعان سولدات

تاريح • بۇگىن، 20:22

ساناداعى سىلكىنىس نەمەسە كۇرەسكەردىڭ قالىپتاسۋى

احمەت بايتۇرسىن ۇلى • بۇگىن، 20:18

دومبىرانى دارىپتەدى

رۋحانيات • بۇگىن، 20:00

الماتىدا 36 گرادۋس ىستىق بولادى

اۋا رايى • بۇگىن، 16:40

بۇگىن - ۇلتتىق دومبىرا كۇنى

قازاقستان • بۇگىن، 08:50

ۇقساس جاڭالىقتار