قازاقستان • 11 ءساۋىر، 2022

مۇحتار تىلەۋبەردى ەۋروپارلامەنت دەلەگاتسياسىن قابىلدادى

59 رەت كورسەتىلدى

قر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى – سىرتقى ىستەر ءمينيسترى مۇحتار تىلەۋبەردى «قازاقستان رەسپۋبليكاسى – ەۋروپالىق وداق» پارلامەنتتىك ىنتىماقتاستىق كوميتەتىنىڭ 19-شى وتىرىسىنا قاتىسۋ ماقساتىمەن قازاقستانعا كەلگەن ەۋروپالىق پارلامەنت دەلەگاتسياسىن قابىلدادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

دەلەگاتسيا توبىنا ەۋروپالىق پارلامەنتتىڭ ورتالىق ازيا جانە موڭعوليامەن ىنتىماقتاستىق جونىندەگى دەلەگاتسياسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى جانە ەپ كولىك جانە تۋريزم جونىندەگى كوميتەتى توراعاسىنىڭ ورىنباسارى اندريس امەريكس، ەپ حالىقارالىق ىستەر جونىندەگى كوميتەتىنىڭ مۇشەسى فرانسيسكو ميللان-مون، سونداي-اق ەپ بىرقاتار جەتەكشى پارتيالىق توپتارىنىڭ ساياسي كەڭەسشىلەرى كىردى.

«ەۋروپارلامەنت دەلەگاتسياسىنىڭ قازاقستانعا ساپارى قازاقستان مەن ەو اراسىنداعى كەڭەيتىلگەن ارىپتەستىك پەن ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم اياسىندا ساياسي جانە پارلامەنتارالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا، ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا پەرسپەكتيۆالىق تاۋاشالارىن ىزدەۋگە قوسىمشا سەرپىن بەرەدى»، دەدى مۇحتار تىلەۋبەردى ءوز سوزىندە.

مينيستر ەۋرودەپۋتاتتارمەن قر پرەزيدەنتىنىڭ ەلدىڭ ساياسي جۇيەسىن جاڭعىرتۋ جانە «جاڭا قازاقستاندى» قۇرۋ جونىندەگى رەفورمالار باعدارلاماسىن تالقىلادى.

ءوز كەزەگىندە ا.امەريكس قازاقستان - ەۋروپالىق وداقتىڭ ورتالىق ازيا وڭىرىندەگى نەگىزگى ارىپتەسى ەكەنىن  اتاپ ءوتتى.

«مەن قازاقستانعا ەكى جارىم جىل بۇرىن كەلگەن ەدىم، سودان بەرى بۇل ەل تەك وركەندەي ءتۇستى. قازاقستان مەن ەۋروپالىق وداق جاقىن سەرىكتەس بولىپ قالا بەرەدى. ءبىز ەلدەگى ساياسي رەفورمالار باعىتىن قولدايمىز جانە ونىڭ جۇزەگە اسىرىلۋىن مۇقيات باقىلايمىز»، دەدى ول.

«قاڭتار تراگەدياسىنىڭ» شىنايى سەبەپتەرىن زەرتتەۋ تاقىرىبى ەۋروپارلامەنتتىڭ 2022 جىلدىڭ باسىندا قابىلدانعان قازاقستانداعى ادام قۇقىقتارىن ساقتاۋ جاعدايى تۋرالى قارارى اياسىندا دا قوزعالدى.

«قازاقستان قاڭتار ايىندا تاپ بولعان جاعدايدىڭ كۇردەلىلىگىن تۇسىنەمىز جانە تەرگەۋدىڭ رەسمي ناتيجەلەرىن كۇتەمىز»، دەدى ف.ميللان-مون.

ەپ دەلەگاتسياسىنىڭ ساپارى اياسىندا، پارلامەنتارالىق ىنتىماقتاستىق كوميتەتى وتىرىسىنان باسقا، نۇر-سۇلتان جانە الماتى قالالارىندا سەنات مەن ءماجىلىس دەپۋتاتتارىمەن، قازاقستانداعى ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىلمەن، قر قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىمەن، مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ەكونوميكالىق سالاسىنداعى جانە ازاماتتىق قوعام وكىلدەرىمەن كەزدەسۋلەرى جوسپارلانعان.

سوڭعى جاڭالىقتار

ىندەت قايتا ءورشىدى

الەم • بۇگىن، 20:44

ليسيچانسك كىمنىڭ قولىندا؟

الەم • بۇگىن، 20:41

وڭىردە دامۋ ءۇردىسى بار

ايماقتار • بۇگىن، 20:27

تاڭدايدىڭ تارلانى

تاريح • بۇگىن، 20:24

جوعالعان سولدات

تاريح • بۇگىن، 20:22

ساناداعى سىلكىنىس نەمەسە كۇرەسكەردىڭ قالىپتاسۋى

احمەت بايتۇرسىن ۇلى • بۇگىن، 20:18

دومبىرانى دارىپتەدى

رۋحانيات • بۇگىن، 20:00

الماتىدا 36 گرادۋس ىستىق بولادى

اۋا رايى • بۇگىن، 16:40

بۇگىن - ۇلتتىق دومبىرا كۇنى

قازاقستان • بۇگىن، 08:50

ۇقساس جاڭالىقتار