ايماقتار • 16 ناۋرىز، 2022

الماتىدا ناۋرىز مەرەكەسى قالاي تويلانادى

152 رەت كورسەتىلدى

الماتىدا ناۋرىز مەرەكەسى اياسىندا قالانىڭ بارلىق اۋداندارىندا 80-نەن استام ءتۇرلى ءىس-شارالار وتكىزىلەدى دەپ جوسپارلانۋدا. مەرەكە كۇندەرى شاھار تۇرعىندارى مەن قوناقتارى وتاندىق ارتىستەردىڭ كونتسەرتتەرى، ۇلتتىق جارىستار، تەاتر قويىلىمدارى مەن شوۋلارعا قاتىسا الادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

نەگىزگى ءىس-شارالار 21 ناۋرىزدا ساعات 11.00-دەن 17.00-گە دەيىن پانفيلوۆ، جىبەك جولى جانە تولە بي كوشەلەرىندە وتەدى، وندا 50-دەن استام شسپ-دەر، ساۋلەت نىساندارى مەن قوندىرعىلار ورناتىلادى. جاياۋ جۇرگىنشىلەر كوشەلەرىندە ستيلدەندىرىلگەن كيىز ۇيلەر تىگىلىپ، قولونەرشىلەردىڭ جارمەڭكەسى، مەيرامحانالار اللەياسى، سۋرەتشىلەردىڭ كورمەلەرى مەن بالالار ايماقتارى ۇيىمداستىرىلادى.

پانفيلوۆ پەن قاراساي باتىر كوشەسىندەگى شاعىن ساحنادا ساعات 11.00-17.00 ارالىعىندا كونتسەرتتىك باعدارلامامەن پ.چايكوۆسكي اتىنداعى الماتى مۋزىكالىق كوللەدجىنىڭ ستۋدەنتتەرى، بالالار شىعارماشىلىق ۇجىمدارى، ديدجەيلەر مەن ينتەراكتيۆتەر، ديانا شاراپوۆا مەكتەبى جانە مۇرات مۇتۇرعانوۆ ءوز ونەرلەرىن كورسەتەدى.

جىبەك جولى كوشەسىندەگى ساحنادا ساعات 11.00-17.00 ارالىعىندا «الماتى اۋەندەرى»، «بوزتورعاي» حالىقارالىق بالالار فەستيۆالى كونتسەرتتىك باعدارلاماسىن ۇسىنسا، ديدجەيلەر مەن ينتەراكتيۆتەر جانە شىعارماشىل جاستار ءوز ونەرلەرىن كورسەتەدى.

«الاتاۋ» ءداستۇرلى ونەر تەاترىنىڭ الدىنداعى الاڭدا ساعات 12.00-دەن 17.00-گە دەيىن كونتسەرتتىك باعدارلاما، ۇلتتىق داستۇرلەر كورسەتىلىمى ۇيىمداستىرىلادى، ساعات 16.00-دە كەشكى كونتسەرت باستالادى.

نەگىزگى كونتسەرت 21 ناۋرىز كۇنى ساعات 12.00-دە قبتۋ عيماراتى الدىنداعى «استانا» الاڭىندا وتەدى. كورەرمەندەرگە قازاق مادەنيەتىنىڭ وزىندىك ەرەكشەلىگىن كورسەتەتىن باراباندار، داۋىلپازدار مەن قوبىزداردى قولدانا وتىرىپ تەاترلاندىرىلعان شوۋ ۇسىنىلادى.

اتالعان ءىس-شارا ءۇشىن ارنايى زاماناۋي وڭدەۋدە مۋزىكالىق ەتنو-فولكلورلىق كومپوزيتسيا جازىلدى. مەرەكەلىك كونتسەرتكە بارلىعى 500-دەن استام ءارتىس قاتىسادى. سونىمەن قاتار، ساحنادا 100-دەن استام ادام ونەر كورسەتەدى.

قويىلىمدا الىبەك دىنىشەۆ، روزا رىمباەۆا، جاميليا سەركەباەۆا، رۋحيا بايدۇكەنوۆا، تامارا اسار، پارۆيز نازاروۆ، سيتورا، ديلناز احماديەۆا، ديانا شاراپوۆا، دينايا، ارداق بالاجانوۆا، ايگۇل ەلشىباەۆا، ايگۇل قوسانوۆا، ەرلان رىسقالي، ەربولات چالدىبەكوۆ، ارداق بالاجانوۆا، ءالي وقاپوۆ، «KeshYou»، «بلوكباستەر» شوۋ-بالەتى، دومبىراشىلار ءانسامبلى، «سالتانات» بي ءانسامبلى، «سارىن» توبى، «Filigram» شەكتى اسپاپتار كۆارتەتى جانە ت.ب. قاتىسادى.

تەاتر قويىلىمدارىمەن قاتار رەترو موتيۆتەر، سونداي-اق زاماناۋي كومپوزيتسيالار ۇسىنىلادى. «بوزتورعاي» بالالار حورى ناۋرىز مەيرامىنا ارنايى جازىلعان قازاق جانە ورىس تىلدەرىندە «بەيبىتشىلىك بۇكىل الەمدە» («مير ۆسەم ميرە») ءانىن ورىندايدى.

ال 21-22 ناۋرىزدا عىلىم اكادەمياسى عيماراتىنىڭ الدىنداعى الاڭدا «قازاق اۋەندەرى» اق نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ ارتىستەرىنىڭ قاتىسۋىمەن كونتسەرتتىك باعدارلاما ۇيىمداستىرادى.

سونىمەن قاتار، مەرەكەلىك كونتسەرتتەر قالانىڭ ءار اۋدانىندا وتەدى:

  • المالى اۋدانىندا 22 ناۋرىز كۇنى ساعات 12.00 – 17.00 ارالىعىندا م. گاندي اتىنداعى پاركتە;
  • اۋەزوۆ اۋدانىندا 21 ناۋرىزدا ساعات 11.00-15.00 ارالىعىندا اۋەزوۆ اۋدانى اكىمدىگىنىڭ الدىنداعى الاڭدا;
  • الاتاۋ اۋدانىندا 22 ناۋرىزدا ساعات 11.00-14.00 ارالىعىندا «الاتاۋ» ءدوت الدىنداعى الاڭدا;
  • بوستاندىق اۋدانىندا 21 ناۋرىز كۇنى ساعات 11.00-13.00 ارالىعىندا «MEGA Centەr» سوو امفيتەاترىندا;
  • جەتىسۋ اۋدانىندا 21 ناۋرىز كۇنى ساعات 11.00-14.00 ارالىعىندا «گۇلدەر» ساياباعىندا;
  • مەدەۋ اۋدانىندا « ۇلىستىڭ ۇلى كۇنى – ناۋرىز» باعدارلاماسى 20 ناۋرىز كۇنى ساعات 11.00-15.00 ارالىعىندا قر عىلىم اكادەمياسىنىڭ الدىنداعى الاڭدا;
  • تۇركسىب اۋدانىندا – «كوكتەم شاقىرادى» باعدارلاماسى 20 ناۋرىز كۇنى ساعات 12.00-15.00 ارالىعىندا س. سەيفۋللين اتىنداعى پاركتە;
  • ناۋرىزباي اۋدانىندا 21 ناۋرىزدا ساعات 11.00-15.00 ارالىعىندا اباي داڭعىلىندا (الاتاۋ كوشەسىنەن تاراز كوشەسىنە دەيىن).

ايتا كەتسەك، مەرەكە كەزىندە بارىنشا قاۋىپسىزدىكتى جانە قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋدى قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا كۇشەيتىلگەن رەجيم قابىلداناتىن بولادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

جەتى وڭىردە 2 گرادۋس ۇسىك جۇرەدى

اۋا رايى • بۇگىن، 18:48

دوللار ارزاندادى

ەكونوميكا • بۇگىن، 15:50

ۇقساس جاڭالىقتار