قازاقستان • 07 ناۋرىز، 2022

ەلوردادان شىعاتىن بارلىق رەسپۋبليكالىق جولدار اشىلدى

23 رەت كورسەتىلدى

اۋا رايىنىڭ تۇراقتالۋىنا بايلانىستى ەلوردادان شىعاتىن بىرقاتار جولدار اشىلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

Ikomek قالالىق شۇعىل قىزمەتى تاراتقان مالىمەتكە سەنسەك، 7 ناۋرىز كۇنى ساعات 12.00-دەن باستاپ نۇر-سۇلتاننان شىعاتىن بۇكىل رەسپۋبليكالىق جولدار اشىلعان.

اتاپ ايتقاندا، «نۇر-سۇلتان - پەتروپاۆل» جولىنىڭ 18-231 شاقىرىمدارىنىڭ ارالىعىندا، «نۇر-سۇلتان - ششۋچينسك»، «نۇر-سۇلتان - جاقسى اۋىلى» جانە «ەكاتەرينبۋرگ - الماتى» جولىنىڭ 917-1247 شاقىرىم ارالىعىندا كولىكتىڭ بارلىق تۇرلەرىنىڭ قوزعالىسىنا رۇقسات بەرىلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

اۋەزوۆ جانە تۇركى الەمى

رۋحانيات • كەشە

يدەولوگيا

رۋحانيات • كەشە

مەيىرىم مەن قاتىگەزدىك

رۋحانيات • كەشە

ەسكى مەن جاڭا اراسى

رۋحانيات • كەشە

بي پاديشاسى

رۋحانيات • كەشە

ساپا قايتسە جاقسارادى؟

قازاقستان • كەشە

قايىرىمدىلىقتىڭ ۇلگىسى

قازاقستان • كەشە

ساق ءداۋىرىنىڭ تاسى

تانىم • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار