ايماقتار • 01 ناۋرىز، 2022

سۋ قويمالارىندا قاردىڭ كولەمى از

106 رەت كورسەتىلدى

كوكتەمگى سۋ تاسقىنىنا دايىندىققا اقتوبە وبلىسىندا 250 ملن تەڭگە ءبولىندى. قازىر ەلدى مەكەندەردەن 171 مىڭ توننا قار شىعارىلىپ، 70 توننا جانار-جاعارماي قورى جيناقتالدى، سۋ باسۋ قاۋپى بار جەرلەرگە 400 تەحنيكا جۇمىلدىرىلدى. بۇل تۋرالى وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە اقتوبە وبلىستىق تجد باسقارما باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قايرات قاسىم باياندادى.

اقتوبە وبلىسىندا سۋ تا­سۋ قاۋپى ساقتالعان 34 ەلدى مە­كەندە 11 مىڭنان اسا ادام تۇرادى. ءار جىلدارى دالا­لىق وزەندەر جاعاسىندا ورنالاس­قان 13 ەلدى مەكەندى سۋ باسقان. سونىڭ ىشىندە جىل سايىن كوك­تەمگى سۋ تاس­قىنى قاۋىپ توندى­رەتىن 4 ەلدى مەكەن بار. وسى ەلدى مەكەندەردىڭ جانىنداعى ەسكى بوگەتتەر ۇلكەيتىلىپ، وتكەلدەر تازارتىلعان سوڭ ءۇش جىلدان بەرى 4 اۋىلدى سۋ باسقان جوق.

اقتوبە وبلىسى تۇر­عىن­دارى سوڭعى بەس جىلدان بەرى قۇرعاق­شىلىقتىڭ زاردابىن تارتىپ كەلەدى. جىلدار بويى قىستا قار از جاۋىپ، كوكتەمدە جاۋىن-شاشىن تىم از جاۋ­عاندىقتان دا باستاۋىن مۇعالجار قىراتتارىنان الىپ، كوكتەمدە قار سۋىمەن تولىعاتىن دالا وزەندەرىنىڭ ارنالارى تارتىلىپ كەتتى. سونىڭ سالدارىنان اقتوبە قالاسىنىڭ ىرگەسىندەگى 3 سۋ قويماسىنداعى سۋ دەڭگەيى ورتادان تومەنگە ءتۇستى.

قازگيدرومەت مەكەمەسى وڭىر­لىك فيليالىنىڭ ما­ماندارىنىڭ حابارلاۋىن­شا، بۇگىندە قار­عا­لى، اقتوبە، سازدى سۋ قويمالا­رىنداعى قاتقان مۇزدىڭ دەڭگەيى 18-35%-عا تەڭ. 245 ملن تەكشە مەتر سۋ سياتىن اقتوبە قوي­ما­سىندا 68 ملن تەكشە مەتر سۋ جينالسا، قار­عالى سۋ قويما­سىنىڭ تولۋ دەڭگەيى – 32%، ال ساز­دى سۋ قويماسى 36%-دى قۇراپتى.

قازگيدرومەت فيليا­لىنىڭ ماماندارى 18-22 قاڭتاردا ەلەك، قارعالى، ور، تەمىر، ويىل، قو­س­ەس­تەك وزەندەرىندەگى قار ­جا­­­مىلعىسىن تەكسەردى. نا­تي­­جە­سىندە، ەلەك وزەنىندەگى قار جا­مىلعىسى وتكەن جىلمەن سا­لىس­­تىرعاندا 40%-عا، قارعالى وزە­نىندە 15%-عا جوعارى ەكەنى انىقتالدى. سونداي-اق تەمىر وزەنىندەگى ىلعال مولشەرى 62 مم بولسا، ىرعىز، ور، قوسەستەك وزەندەرىندەگى ىلعالدىلىق دەڭ­گەيى 35 مم-ءدى كورسەت­تى. ال ويىل وزەنى باس­سەينىندە ىلعالدانۋ دەڭ­گەيى بىلتىرعىدان 45%-عا كوتەرىلگەن نەمەسە 46 مم-ءدى قۇ­راي­دى. اقپان ايىنىڭ ەكىنشى جارتىسىندا قاردىڭ قالىڭ ءتۇسۋى دالالىق وزەن­دەر ارناسىندا سۋدىڭ كو­بەيۋىنە اسەر ەتەدى دەگەن بولجام بار.

بيىل بىلتىرعىعا قارا­عاندا جەردە توڭ ءبىرشاما قالىڭ. توڭ قالىڭ بولسا، كوكتەم شىعا ىلعال بىردەن جەرگە سىڭبەي، توپىراقتىڭ بەتكى قاباتىندا ۇزاق ساق­تالىپ، جەردىڭ تەز كوكتەۋىنە جانە ءشوپ­تىڭ قۋراپ كەتپەۋى­نە جاقسى اسەرى بار. اقتوبە وبلىسىندا العا اۋدانىندا عانا جەردىڭ توڭى قالىڭ، 100 مم-ءدى قۇراسا، ەڭ ازى – مارتوك اۋدانىندا، توڭنىڭ قالىڭدىعى – 20 مم.

تجد ماماندارىنىڭ حا­بارلاۋىنشا، ەرىگەن قار سۋى كەدەرگىسىز ءوتۋى ءۇشىن تەمىرجول مەن تاسجول­دار بويىنداعى 3 مىڭنان استام وتكەل مەن 660 شا­عىن كوپىردىڭ بويىن تازارتۋ قاجەت. وڭىردە سۋ وتكى­زەتىن قۇرىلىستاردى تازالاۋ 10 ناۋرىزدان باستالا­دى. اقتوبە وبلىسىندا بوگەتتەر مەن وتكەلدەر ەس­كىر­گەن، الىس اۋىلدارداعى گيدراۆليكالىق قوندىر­عىلاردىڭ كوبى كەڭەس زامانىنان بەرى جاڭارتىلماعان. الداعى جىلدارى قاراۋسىز قالعان 15 بوگەتتى قايتا تۇرعىزۋ كەرەك.

قالا-اۋىل كوشەلە­رىن­­دەگى قار كۇن جىلىنباي تۇرىپ شىعا­رىلماسا، ءساۋىر­دىڭ باسىندا وزەندەر تاسىعاندا جاعاسىنداعى ور­نالاسقان ءبىراز ەلدى مەكەندى باسىپ قالۋ قاۋپى بار. اي­تا كەتۋ كەرەك، اقتوبە وبلىسى سۋ باسۋ قاۋپى ورتا­شا دەڭگەيدەگى وڭىرلەر قاتا­رىندا تۇر.

 

اقتوبە وبلىسى

سوڭعى جاڭالىقتار

احاڭنىڭ ادالدىعى

احمەت بايتۇرسىن ۇلى • كەشە

قارالى كەزەڭ كارتيناسى

قازاقستان • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار