وقيعا • 19 اقپان، 2022

اتىراۋدا قارۋ تاسىمالداعان قىلمىستىق توپ قۇرىقتالدى

169 رەت كورسەتىلدى

اتىراۋدا زاڭسىز قارۋ تاسىمالداۋمەن اينالىسقان، 9 ادامنان قۇرالعان قىلمىستىق توپ ۇستالدى، دەپ جازادى Egemen.kz وبلىستىق پوليتسيا باسقارماسىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

ولار ءتۇرلى اتىس قارۋىن زاڭسىز ساقتاۋ جانە تاسىمالداۋمەن اينالىسقان.

قىلمىستىق توپ قۇرامىندا 23-27 جاس ارالىعىنداعى اتىراۋ قالاسىنىڭ تۇرعىندارى بارى انىقتالدى. تەكسەرۋ كەزىندە 26 جاستاعى كۇدىكتىدەن سەريا ءنومىرى وشىرىلگەن تاپانشا، ال 25 جاستاعى كۇدىكتىدەن تراۆماتيكالىق تاپانشا تابىلىپ، تاركىلەندى.

سونداي-اق، اتىراۋداعى ساتپاەۆ كوشەسىندە ورنالاسقان ۇيلەردىڭ بىرىندە ورنالاسقان قويمادان ءۇش اتىس قارۋى مەن ەكى شولاق مىلتىق پەن وق-دارىلەر تاركىلەندى.

كۇدىكتىلەردىڭ ەكەۋى بۇرىن قارۋمەن جاسالعان بۇزاقىلىق دەرەگىمەن ءىستى بولعانى انىقتالدى. قازىر ۇستالعاندارعا قاتىستى قر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 287-بابىنىڭ 1-بولىگىمەن سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالدى.

وزگە اقپارات قر قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنا سايكەس جاريالاۋعا جاتپايدى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار

شابىت شاقىراتىن شاھار

ەلوردا • بۇگىن، 08:23

اقجايناق استانا

ەلوردا • بۇگىن، 08:22

وزىق ءوندىرىس ورنىندا بولدى

ايماقتار • بۇگىن، 08:20

باعدارىڭ قالاي، باس قالا؟

ەلوردا • بۇگىن، 08:17

ديماش پەن دجەكسون

ونەر • بۇگىن، 08:10

ۇتقانىمىز شامالى بولىپ تۇر

قوعام • بۇگىن، 08:05

ەگىزدەر فەستيۆالى

قوعام • بۇگىن، 08:00

احاڭنىڭ ادالدىعى

احمەت بايتۇرسىن ۇلى • كەشە

قارالى كەزەڭ كارتيناسى

قازاقستان • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار