قازاقستان • 01 اقپان، 2022

قارجى پيراميدالارى قايتا باس كوتەردى

167 رەت كورسەتىلدى

ۇرلىق-زورلىقسىز-اق حالىقتىڭ ادال ناپاقاسىن ەنشىلەپ الاتىن ءبىر توپ بولسا، بۇل – قارجى پيراميداسىنىڭ وكىلدەرى. وسىعان دەيىن قانشاما پيراميدانىڭ جولى كەسىلدى، بىراق تاۋ­سىلار ءتۇرى كورىنبەيدى. از ۋاقىت بوي تاسالاپ، قايتا باس كوتەرەدى. ولاردىڭ ءا دەگەندە الاياق ەكەنىن اڭعارۋ دا قيىن. باعالى قاعاز ساتامىز، ينۆەستورلىققا ۇيرەتەمىز، زەرگەرلىك بۇيىم، كريپتوۆاليۋتا ساۋدالايمىز، تۋريستىك جولداما ۇيىمداستىرامىز، ءتۇرلى تاۋار مەن قىزمەت ۇسىنامىز دەپ باس اينالدىرادى. ءارى وسىنىڭ ءبارى زاڭدى ەكەنىنە دە سەندىرەدى.

كەز كەلگەن قارجى پيراميداسىنىڭ باس­تى ەرەكشەلىگى – وتە جوعارى كىرىس­تىلىك پەن سالىنعان اقشانى جىلدام قاي­تارامىز دەپ ۋادە بەرۋى. قارجىسى مول ازاماتتى ءوز تاراپىنا شىعارۋ ءۇشىن ءتۇرلى بونۋس پەن جەڭىلدىك ويلاپ تابادى، ءتىپتى تىكەلەي تولەم دە ۇسىنادى. «ەگەر ءسىز تاعى ەكى سالىمشى اكەلسەڭىز، كىرىستىلىك ايىنا 20 ەمەس، 30 پايىز بولادى»، دەپ ۋادە بەرەدى. بۇل رەتتە ولار سالىمشى كىرىستىلىكتىڭ شىنىمەن جوعارى ەكەندىگىنە جانە ەڭ باستىسى تولەنەتىنىنە سەنۋى ءۇشىن باستاپقى جارنا رەتىندە از مولشەردە قاراجات سالۋدى ۇسىنادى.

ىتۋ اگەنتتىگى ماماندارىنىڭ ايتۋىنشا، پيراميدانىڭ ومىرلىك تسيكلى بىرنەشە اي عانا ەكەنىن ەسكەرگەن ءجون. وسى ۋاقىت ىشىن­دە الەۋمەتتىك جەلى مەن مەس­سەند­جەرلەردەگى بەلسەندى جانە «مىن­­دەتتەپ تانىلاتىن» جارنا­ما­نىڭ كومەگىمەن ۇيىمداستىرۋ­شى­­لار سەنىمدى سالىمشىلار­دان مۇم­كىندىگىنشە كوپ قارا­جات جي­ناۋعا تىرىسادى. قيىن ءسات باس­تالعان كەزدە، ياعني جاڭا سا­لىم­­شىلاردىڭ اعىنى الدىڭ­عى­­­لاردى ۇستاۋ شىعىستارىن وتە­مەگەن كەزدە، قارجى پيراميداسىن ۇيىمداستىرۋشىلار تابانىن جالتىراتادى. سوندىقتان نەعۇرلىم ۇزاق ۋاقىت سارپ ەتىپ، كوپ اقشا سالساڭىز، قاراجاتتى جوعالتۋ قاۋپى دە سوعۇرلىم جوعارى بولادى.

ولار كوبىنە ءوزىن كون­سال­تينگ­تىك ياكي ينۆەستيتسيا­لىق كوم­پانيا دەپ تانىستىرادى. قانشالىقتى مول قارجى قۇي­ساڭىز، سونشالىقتى وراسان تابىسقا كەنەلەسىز دەپ اربايدى.

«زاماناۋي قارجى نارى­عىن­دا بىردە-ءبىر قۇرال جوعارى كىرىس­تىلىك، ونىڭ ۇستىنە كەپىل­دەن­دى­رىل­گەن كىرىستىلىك كورسەتپەيدى. مۇن­داعى ءىرى تابىس جوعارى قۇ­بىل­­ما­لىلىق پەن جوعارى دارە­جە­دەگى تاۋەكەلمەن تىكەلەي باي­لا­نىستى. بۇل جونىندە بار­لىق رەس­مي بروكەرلەر بىردەن ەسكەر­تە­دى. ايتپاقشى، رەسمي برو­كەردىڭ اگەن­ت­تىك بەرگەن لي­تسەنزياسى بولۋ­­عا ءتيىس. قار­جى پيراميدالا­رى قارجى ۇيىم­دارىنا جاتپايدى جانە قارجى رەتتەۋشىسى تارا­پى­­نان باقىلانبايدى. دەمەك رە­ت­­تەل­­مەيتىن ۇيىمعا اقشا سالۋ اق­­شا­­ڭىزدان تولىق ايىرىلۋ قاۋ­پىن تۋدىرادى. ەگەر ءسىز اق­شا­­­ڭىزدى سەنىپ تاپسىرعىڭىز كە­­­لە­­تىن ۇيىم اگەنتتىكتىڭ لي­تسەن­­­­زيا­سىنا يە بولسا، وندا ءسىز بىز­­­گە شاعىممەن جۇگىنە الاسىز، بى­راق قارجىلىق پيراميدالار جاع­دايىندا ءسىزدىڭ اقشاڭىز­دىڭ ساق­تالۋىنا ەشكىم كەپىلدىك بەرە المايدى. ۇيىمداردىڭ لي­تسەن­­زيا­­­سىنىڭ بار-جوعىن اگەنت­تىك­تىڭ رەس­­مي سايتىندا تەك­سەرۋ قاجەت» دە­­لى­نە­دى اگەن­ت­تىك حابارلاماسىندا.

قارجى پيراميداسىنىڭ جايلامايتىن سالاسى جوق. ولار ساق­تاندىرۋ سەكتورى، جىلجىماي­تىن م ۇلىك جانە فورەكس-نارىعى، قىل اياعى كوسمەتيكا مەن ساعات ساتۋ بويىنشا دا جار­ناما جاسايدى، ايتەۋىر ءوز ىستەرىن بۇركەمەلەۋدىڭ الۋان ءتۇرلى ءادىسىن تابادى.

«الاياقتار ءوز سا­لىم­­شى­لارى­­نىڭ تابىس تاري­حىن كورسەتە وتىرىپ جانە قىسقا ۋاقىت ىشىندە وزى­ڭىزگە قالاعان نار­­سەڭىزدى الا الا­سىز دەپ ۋادە بەرە وتىرىپ، «ال­داپ سوعۋ­دى» وتە جاقسى كورەدى. بى­راق ءسىز الاياق­تاردىڭ باستى كوز­دە­گەنى ءسىزدىڭ تابى­سىڭىز ەمەس، ءوز ماق­سات­­تارى­نا قول جەت­كىزۋ ەكە­نىن ءتۇ­سى­نۋى­ڭىز كەرەك. سون­دىق­تان كەز كەل­گەن سا­لىم­نان بۇرىن بارلىق اق­پا­رات­تى سىني تۇرعىدان قاراپ، ولارعا مۇم­كىن­دىگىنشە كوپ سۇراق قويۋ وتە ما­ڭىزدى» دەيدى ساراپشىلار.

وسى رەتتە اگەنتتىك الاياق­تار­عا الدانباس ءۇشىن جەتى تەكسەرۋ ءتاسىلىن ۇسىنادى.

ءبىرىنشىسى – كومپانيا بەدە­لى مەن اقپاراتتى تەكسەرۋ. دە­پوزيتتەردى تارتۋعا قۇقى­عى بار بارلىق قارجى ۇيىم­دارىندا قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى بەرگەن قارجى رەتتەۋشىسىنىڭ ليتسەنزياسى بولۋعا ءتيىس. ەگەر قارجى پيراميداسىمەن بايلانىسىپ تۇرعانىڭىز تۋرالى كۇدىك پايدا بولسا، دەرەۋ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا جانە قارجى رەتتەۋشىسىنە جۇگىنۋىڭىز قاجەت.

ەكىنشىسى – كومپانيا مالى­مەتتەرىن سۇراتۋ. ارينە، ولار تورعا كەلىپ توپ ەتە قالار «قۇر­باندارى» ءۇشىن ءتۇرلى سحە­ما مەن ەسەپ-قيساپ دايارلاپ قويادى. سوندىقتان اۋەل باس­تا كوم­پا­نيانىڭ قايدا تىركەل­گە­نىن، باس­شىلىق تۋرالى مالىمەت قۇپيا ما، جوق پا، سونى انىقتاۋ كەرەك. ەگەر كومپانيا بەلگىلى ءبىر وفف­شور­لىق ايماقتا تىر­كەل­­گەن بولسا، وندا وعان ءوز جي­ناق­تارىڭىزدى ورنالاستىر­ماس بۇرىن ويلانۋ كەرەك. كوم­پانيانى وففشورلىق ايماق­تاردا تىركەۋ ءراسىمى بارىنشا جەڭىلدەتىلگەن، ال شىنايى يەسىنىڭ اتىن نەمەسە وسى قۇرى­لىمنىڭ باسىندا كىم تۇرعانىن ءبىلۋ – وتە قيىن.

سوندىقتان مىندەتتى تۇردە كوم­پانيانىڭ بارلىق جار­عىلىق جا­نە قۇرىلتاي قۇجات­تارىن سۇ­را­­ڭىز. ەڭ الدىمەن، كومپانيا ليتسەنزيا العان با، قانداي نور­­ما­­تيۆتىك جانە رۇقسات بەرۋ قۇ­جات­­تارى نەگىزىندە ءوز قىزمەتىن جۇ­زە­­گە اسىراتىنىن ءبىلىڭىز. سون­داي-اق ونىڭ نەدەن جانە قانشا تاۋىپ وتىرعانىن ءتۇسىنۋ ءۇشىن كوم­­پا­­نيانىڭ ەسەبىمەن تانىسقان جاقسى.

ءۇشىنشىسى – جوعارى ينۆەس­تي­­تسيا­لىق كىرىستى ۋادە ەتەتىن كوم­پا­نيادان قاشۋ. الاياقتار پسي­حولوگيانى جاقسى بىلەدى جانە ادامنىڭ جىلدام ءارى وڭاي بايىپ كەتسەم دەيتىن قارا­­پايىم قالاۋىن پايدالانادى. سوندىقتان پيراميدالار جىل­دىق 20، 50، 100 پايىز كىرىس­تى­لىك­تى ۋادە ەتەدى، ويتكەنى بۇل ۋادە­نى ورىنداۋ ويلارىندا جوق. كوم­پانيا قىزمەتىنىڭ ەرەك­شە­لىگى تۇسىنىكسىز بولسا، سالىم جا­ساۋ­دى قويا تۇرىڭىز. اقشانى قاي­تارۋ­داعى ناقتى مەحانيزمنىڭ بول­ماۋى دا ويلاندىرۋعا ءتيىس.

مىسالى، سىزگە قاراجات بەلگىلى ءبىر سوماعا جەتكەننەن كەيىن عانا قايتارىلادى دەسە. ءسىز­دىڭ سال­عان قاراجاتىڭىزدى باس­قارۋعا جانە قاجەت بولعان جاع­دايدا الۋعا مۇمكىندىگىڭىز بولۋى كەرەك. مۇنداي مالى­مەت­تەر ادەتتە شارتتا جازىلا­دى. قۇجات­قا قول قويماس بۇرىن ونىمەن مۇقيات تانىسىپ، تۇسىنىكسىز تار­ماق­تار بولعان جاع­دايدا، مامان­دارمەن كەڭەسكەن ءجون. شاقى­رۋ جارناماسى جوعارى پايىز­بەن سالىم جاساۋعا سەبەپ ەمەس، ۋادەلەردىڭ ورىندالۋىنا كۇماندانۋعا سەبەپ.

ءتورتىنشىسى – جاڭا سالىمشى اكەل­گەنىڭىز ءۇشىن سىياقى بەرەمىز دەسە، باس تارتىڭىز. بۇل قارجى پي­را­ميداسىنا تارتۋدىڭ ناقتى بەلگىسى.

بەسىنشىسى – كومپانيا قارىز شارتىن ۇسىنسا كۇماندانىڭىز. ادەتتە، مۇنداي قارىز شارتى ءارتۇرلى دالسىزدىكتەرمەن جانە ەس­كەر­تۋلەرمەن جاسالادى، وسىلاي­شا، كەلىسىمشارت جاساس­­قان كومپانيا «سۇتتەن اق، سۋدان تازا» بو­لىپ شىعۋى مۇم­كىن. سون­دىق­­تان قارجىلىق قىزمەت­تەر­­­دى تۇتىنۋشىلار شارتتىڭ تالاپ­­­تارىمەن مۇقيات تانىسىپ، تۇسى­نىك­­سىز پوزيتسيالار بولعان جاع­داي­دا، تاۋەكەلگە بار­ماۋى جانە ولار­عا ءوز اقشالارىن بەر­مەۋى قاجەت.

التىنشىسى – كورپورا­تيۆ­تىك ءىس-شارا، ءتۇرلى جۇلدە، سىي­لىق، جولداما، ۇتىس ويىندارىنا قاتىسۋعا شاقىرادى. ونداي­دا سوزگە كەلمەستەن باس تارتقان ءجون. بۇل – پيراميدالارعا جاڭا سالىمشىلاردى تارتۋدىڭ ەڭ تانىمال ءادىسىنىڭ ءبىرى. وسىلايشا، ءبىر جاعىنان «تابىستى جانە پايدالى كومپانيا» بەينەسى قالىپتاسادى. ەكىنشى جاعىنان، كۇماندانعان قاتىسۋشىلاردا «كورپوراتيۆتىك رۋح» نىعايادى، بۇل ولارعا زاڭدى مارەگە – كۇي­رەۋ­گە قاراي بەت العان پيرا­مي­­­دا­­دان كەتۋگە مۇمكىندىك بەرمەيدى.

جەتىنشى ءتاسىل – كومپانيا اقشا­نى قالاي قابىلدايتىنىنا نازار اۋدارىڭىز. كوپتەگەن كۇماندى كومپانيالار قولما-قول اقشا قابىلدايدى، نە كوم­پا­نيانىڭ بانكتەردەگى ارنايى ەسەپ ايىرىسۋ شوتتارىن جانە ءوز قىزمەتىنىڭ سەنىمدى بۋحگال­تەرلىك ەسەپتىلىگىن قولدان­باي، ونلاين-تولەمدەر مەن اۋدارىم­داردىڭ ءتۇرلى جۇيەلەرىن پايدالانادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

الماتى قالاسى «سارى» ايماقتا

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 10:28

ۇقساس جاڭالىقتار