ايماقتار • 21 قاڭتار، 2022

الماتىدا اۋىلشارۋاشىلىق جارمەڭكەلەرى اپتا سايىن وتەدى

33 رەت كورسەتىلدى

22 قاڭتاردان باستاپ اپتا سايىن الماتى قالاسىنىڭ 5 اۋدانىندا (المالى، مەدەۋ، بوستاندىق، الاتاۋ، اۋەزوۆ) سەنبى-جەكسەنبى كۇندەرى ازىق-ت ۇلىك جارمەڭكەلەرى وتەدى. بۇل تۋرالى بريفينگ بارىسىندا قالا اكىمىنىڭ ورىنباسارى ماقسات قيقىموۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

قالا بويىنشا ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارىنىڭ تاپشىلىعى بايقالمايدى.

«ەرتەڭنەن باستاپ اپتا سايىن الماتى قالاسىنىڭ 5 اۋدانىندا (المالى، مەدەۋ، بوستاندىق، الاتاۋ، اۋەزوۆ) دەمالىس كۇنگى ازىق-ت ۇلىك جارمەڭكەلەرى قايتا باستالادى. وعان الماتى وبلىسىنىڭ جاقىن اۋداندارىنان اۋىلشارۋاشىلىق تاۋارىن وندىرۋشىلەر، سونداي-اق الماتى قالاسىنىڭ ازىق-ت ۇلىك كاسىپورىندارى قاتىسادى»، دەيدى ماقسات قيقىموۆ.

ماقسات قيقىموۆتىڭ ايتۋىنشا، الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-ت ۇلىك تاۋارلارىنا باعانى ۇستاپ تۇرۋ بويىنشا شارالار قابىلداۋ قالا اكىمدىگى جۇمىسىنىڭ باسىم باعىتتارىنىڭ ءبىرى.

«الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-ت ۇلىك ء(امات) تاۋارلارىنىڭ باعاسىن ۇستاپ تۇرۋ ءۇشىن بىرقاتار جۇيەلى جانە جەدەل شارالار قابىلدانادى. قالانىڭ ساۋدا نۇكتەلەرىنە تومەندەتىلگەن باعامەن تىكەلەي جەتكىزۋ ءۇشىن ءامات وندىرۋشىلەرىمەن 19 مەموراندۋم جاسالدى»، دەدى ول.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار