ايماقتار • 15 قاڭتار، 2022

شىمكەنتتەگى 10 كاسىپورىن جىلىنا 200 مىڭ توننا ۇن وندىرەدى

62 رەت كورسەتىلدى

شىمكەنت قالاسىندا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-ت ۇلىك قورى مەن قالىپتى بولكە نان باعاسى تۇراقتى جانە تاپشىلىق جوق. بۇگىندە قالا اۋماعىندا 30 مىڭ تونناعا جۋىق الەۋمەتتىك ازىق-ت ۇلىك تاۋارلاردىڭ قورى بار. ونىڭ ىشىندە 5 ايعا جەتەتىن ءبىرىنشى سۇرىپتى ۇن قورى بار، دەپ جازادى Egemen.kz.

شىمكەنتتە استىقتى قايتا وڭدەيتىن 10 ۇن وندىرەتىن كاسىپورىن جۇمىس ىستەيدى. ولارمەن جىلىنا 200 مىڭ توننا ۇن وندىرىلەدى. اتالعان ديىرمەندەردە ەكى ايعا جەتەتىن شيكىزات بار.

بۇگىن قالا اكىمى مۇرات ايتەنوۆ ۇن قورىنىڭ جەتكىلىكتى دەڭگەيدە شىعارىلۋىنا كوز جەتكىزۋ ءۇشىن استىقتى وڭدەيتىن «داني نان» جشس-ءنىڭ جۇمىسىمەن تانىستى.

1

كاسىپورىن كۇنىنە 430 توننا بيدايدى قايتا وڭدەپ، قالانى بيداي ۇنىمەن تولىعىمەن قامتاماسىز ەتۋدە. سونىمەن قاتار، رەسپۋبليكا اۋماعىنا جانە كورشىلەس تۇرعان ەلدەرگە ەكسپورتقا شىعارادى.

وسى رەتتە، قالا باسشىسى ۇن باعاسىنىڭ كوتەرلۋى نان باعاسىنىڭ وسۋىنە اسەر ەتەتىنىن ايتىپ، باعانى تۇراقتى ۇستاپ تۇرۋ ءۇشىن شەتەلگە ەكسپورتتالاتىن ۇن كولەمىن ازايتا تۇرۋدى ايتتى.

قازىرگى تاڭدا قالىپتى بولكە نان باعاسىن تۇراقتاندىرۋ ماقساتىندا، ناۋبايحانالارعا تۇراقتاندىرۋ قورىنان الەۋمەتتىك باعادا ۇن ۇلەستىرىلۋدە.

سوڭعى جاڭالىقتار

يكبال الەمى

تانىم • كەشە

اسكەردەگى ادەبي كۇن

ايماقتار • كەشە

دامۋدىڭ كىلتى

قوعام • كەشە

ەل سەنىمىن ارقالاعان

قازاقستان • كەشە

تورعاي سۇڭقارى

ادەبيەت • كەشە

ۇلى شايقاس

ونەر • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار