وقيعا • 26 قازان، 2021

اسەرلى «ادەبيەت كۋرستارى»

51 رەت كورسەتىلدى

تاۋەلسىزدىكتىڭ 30 جىلدىعىنا وراي مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ مۇرىندىق بولۋىمەن «قازاقستان جاستارىنىڭ كونۆەنتى» ۇيىمى جاس اقىن-جازۋشىلاردى قولداۋ ماقساتىندا ادەبيەت كۋرستارىن وتكىزۋدە.

ۇيىمداستىرۋشىلار­دىڭ اي­­تۋىن­شا، «ادەبيەت كۋرستارى» جو­­باسى قازاق حال­قىنىڭ عاسىر­لار قوي­ناۋىنان ۇرپاققا جەت­­­كەن رۋحاني جانە مادەني مۇرا­­سىن، ءسوز ونەرiنiڭ اسىل قازىنا­­­سىن جاستارعا جەتكىزۋدى كوزدەي­دى. ەلى­مىزدەگى جاس ادەبيەت­شىلەر­دىڭ ساپالى ءبىلىم الۋىنا جاع­داي جا­ساۋعا، جاس دارىنداردىڭ اقىن­دىق شە­بەر­­لىگىن شىڭداۋعا جاردەمدەسپەك.

اتالعان جوبا اياسىندا اعا بۋىن ادە­بيەتشىلەر 35 جاسقا دە­يىنگى اقىن-جازۋ­شىلارعا ونلاين-فورماتتا ءبىر ايلىق تەگىن كۋرس وتكىزۋدە. قازاننىڭ 7-ءسى مەن 30-ى ارا­لىعىندا، كۇنىنە 4 سا­عات ەسىمى ەلگە بەل­گىلى ادەبيەت مايتالماندارى جاستارعا لەك­­تسيا وقيدى. اتاپ ايتساق، مەم­لەكەتتىك سىيلىق­تىڭ لاۋرەاتى، اقىن نەسىپبەك ايت ۇلى، فيلو­لوگيا عىلىمدارىنىڭ دوكتو­رى، الاشتانۋ­شى تۇرسىن جۇرتباي، مەملەكەتتىك سىي­لىق­تىڭ لاۋرەاتى، جازۋشى-دراماتۋرگ روزا مۇقا­نوۆا، فيلولوگيا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى، ايتىسكەر-اقىن سەرىكزات دۇيسەنعازى، حالىق­ارالىق «الاش» ادەبي سىيلى­عى­نىڭ لاۋ­رەاتى، اقىن داۋلەت­كەرەي كاپ ۇلى، فيلو­­لوگيا عى­لىمدارىنىڭ دوكتورى، اقىن جا­نات اس­كەربەكقىزى، سىنشى امان­گەلدى كەڭشى­لىك­ ۇلى، جازۋشى قۋانىش جيەنباي، اقىن ۇلار­بەك نۇرعالىم باستاعان باسقا دا زيالى قاۋىم وكىلدەرى جوبانى كەڭىنەن جۇزەگە اسىرۋدا.

«قازىرگى جاستاردىڭ ىنتا­سى وتە جوعارى. ولارعا با­عىت-باعدار بەرىپ، پىكىرتالاس ۇيىم­­داستىردىق. جاس ادەبيەت­شى­­لەر­دىڭ سۇراعى كوپ بولدى. بار­­لىق سۇراقتارىنا ءوزىم­نىڭ زەرت­­تەۋلەرىم شەڭبەرىندە، جاز­­عان كىتاپتارىم بويىنشا جاۋاپ بەر­دىم. ايتىس پەن قا­را ولەڭ­نىڭ تەگى ءبىر. ونىڭ ايىر­­­­ما­سىن، پوەزيانىڭ ەرەك­شەلىك­تەرىن، ايتىس­تىڭ ەرەك­شە­لىكتەرىن ايتا وتىرىپ، ولار­دىڭ ماتىن­دەرىنە تالداۋ جا­سا­دىق. بۇل رەتتە كۋرستاردىڭ پايداسى زور. اسىرەسە جاستار­دىڭ شىعار­ماشىلىق دەڭگەيىن كو­تەرەدى»، دەيدى سەرىكزات دۇي­سەنعازى.

بيىل تۇڭعىش رەت قولعا الىن­­­عان «ادە­بيەت كۋرستارى» جوباسى بۇدان ءارى ءداستۇرلى تۇردە وتكىزىلەدى. بۇل مەملەكەتتىڭ ادە­بيەت سالاسىنا، سونىڭ ىشىندە تەمىرقانات قالامگەرلەرگە دەگەن ۇلكەن قامقورلىعى بولماق.

«ادەبيەت كۋرستارىن ءبىر ايعا جۋىق بول­دى، كۇن ۇزبەي تىڭ­­­­­داپ كەلەمىن. بۇل مەنىڭ ءبى­لى­مىم­دى جەتىلدىرىپ، ادەبيەتكە دە­­گەن قى­زىعۋشىلىعىمدى ارت­تىر­دى. عالىم، اقىن، دراما­ت­ۋرگ، ەتنوگرافتاردان ءتۇر­لى با­­عىتتا ءدارىس تىڭداپ، وي-ءورى­سىمىز كەڭەيە ءتۇستى. بۇل ون­لاين ءدارىستى الىس ايماقتاعى جاس ادە­بيەتشىلەرگە دەگەن قام­قورلىق دەپ بىلەمىن. وسىنى ۇيىم­­داستىرۋشى ازا­مات­تارعا العىس ايتامىن. الدا وسىنداي شا­رالار مولىنان بولسا دەپ تىلەيمىن»، دەيدى ءدارىس الۋ­شى قابيدەن قۋانىشباي.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار