ايماقتار • 24 قازان، 2021

قاراعاندى وبلىسىندا ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن چەمپيونات ءوتتى

54 رەت كورسەتىلدى

قاراعاندى وبلىسىنىڭ اقتوعاي اۋدانىندا ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن چەمپيونات ءوتتى. شارا ەل تاۋەلسىزدىگىنىڭ 30 جىلدىعى مەن ءاليحان بوكەيحانوۆتىڭ 155 جىلدىعىنا وراي ۇيىمداستىرىلعان، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ۇلتتىق ويىن اۋەسقويلارى 19 جانە 20 قازاندا كوكپار، بايگە، اۋدارىسپاق جانە تەڭگە ءىلۋ سياقتى جارىستارعا قاتىستى.

«ۇلتتىق سپورت تۇرلەرى ەل تۇرعىندارى اراسىندا ەرەكشە تانىمالدىلىققا يە بولۋدا. اۋداندىق جانە وبلىستىق تۋرنيرلەر وتكىزىلەدى. ءبىزدىڭ اۋدان دا قالىپ جاتقان جوق. ءبىز چەمپيوناتتى ءۇشىنشى رەت وتكىزىپ وتىرمىز»، دەيدى اقتوعاي وبلىسىنىڭ اكىمى سالتانات ابەۋوۆا.

چەمپيوناتقا قاتىسۋشىلاردىڭ شاپشاڭدىعى مەن جىلدامدىعىن تورەشىلەر ءادىل باعالادى، ولاردىڭ اراسىندا اۋداندىق ارداگەرلەر كەڭەسىنىڭ توراعاسى ساكىتاي سىزدىقوۆ پەن سپورت ارداگەرى تىلەۋبەرگەن تاۋلەتوۆ بولدى.

كوكپاردا ءبىرىنشى ورىندى اقشي اۋىلىنىڭ سپورتشىلارى جەڭىپ الدى، ەكىنشى جانە ءۇشىنشى ورىندار قىزىلاراي مەن ءۇشارالدىڭ شاباندوزدارىنا بۇيىردى.

اۋدارىسپاقتان 60 جانە 70 كەلىدە كەجەك اۋىلىنىڭ تۇرعىندارى نۇرسۇلتان قۋانىشبەك پەن داۋلەت امانتاي جەڭىسكە جەتتى. 80 كەلىدە ساۋلە اۋىلىنىڭ تۇرعىنى اباي امانباي ۇزدىك اتانسا، 80 كەلىدەن جوعارى سالماقتا ءۇشارال اۋىلىنىڭ تۇرعىنى نۇربولات بەركىمبايعا جەڭىمپاز اتاندى.

تەڭگە ىلۋدە قىزىلارايلىق ەرمەك وسپانوۆ جەڭىسكە جەتتى.

الامان مەن قۇنان بايگەدە سايات ءابدىراحمانوۆ پەن ايناز قازانبولوۆتىڭ ارعىماقتارى ەڭ ۇزدىك ناتيجە كورسەتتى.

چەمپيونات جەڭىمپازدارى جەرگىلىكتى دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت ءبولىمىنىڭ گراموتالارى مەن سىيلىقتارىمەن ماراپاتتالدى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار