الەم • 20 قازان، 2021

جاپونياداعى اسو جانارتاۋى وياندى

65 رەت كورسەتىلدى

جانارتاۋدان اتقىلاعان وت پەن كۇل 3،5 مىڭ مەتر بيىكتىككە دەيىن كوتەرىلىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Egemen.kz «حابار 24» ارناسىنا سىلتەمە جاساپ.

 

جاپونيانىڭ وڭتۇستىك باتىسىندا اسو جانارتاۋى ويانىپ، وت پەن كۇل اتقىلاپ جاتىر. ونىڭ بيىكتىگى 3،5 مىڭ مەتر بيىكتىككە دەيىن كوتەرىلگەن. ەلدىڭ مەتەورولوگيالىق اگەنتتىگىنىڭ ماماندارى ايماق تۇرعىندارىن بارىنشا ساق بولۋعا شاقىرادى. حالىققا اپات ورنىنا جاقىنداۋعا تىيىم سالىندى. ماماندار قاۋىپتىلىكتىڭ ءۇشىنشى دەڭگەيىن جاريالادى. تابيعاتتىڭ توسىن مىنەزىنەن مەرت بولعاندار مەن جاراقات العاندار جايلى اقپارات تۇسكەن جوق.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار