سپورت • 13 قازان، 2021

فۋتزالدان قازاقستان كۋبوگىنا تالاس قىزۋ ءجۇرىپ جاتىر

42 رەت كورسەتىلدى

استانادا فۋتزالدان توعىز وتاندىق كوماندانىڭ قاتىسۋىمەن ەل كۋبوگىنىڭ ويىندارى جالعاسۋدا، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

كەزەكتى ويىن كۇنىنەن كەيىن كوكشەتاۋلىق «وقجەتپەس» قانا پلەي-وفف كەزەڭىنە شىعۋ مۇمكىندىگىنەن ايىرىلدى. قالعان 8 ۇجىم جارتىلاي فينالعا جولداما الا الادى.

قازىرگى ۋاقىتتا ەكى توپتا دا جاعداي شيەلەنىسكەن.

«قايرات» «اياتپەن» تەڭ تۇسكەننەن كەيىن، 13 قازاندا ءتۋرنيردىڭ اۋتسايدەرى «وقجەتپەستى» 4:1 ەسەبىمەن جەڭدى. ول «راحمەت» كومانداسىمەن بىرگە 7 ۇپايمەن «ا» توبىندا وزىپ تۇر. ولاردان كەيىن «اتىراۋ» مەن «ايات» كوماندالارى، ەكەۋىنىڭ قانجىعاسىندا دا 4 ۇپايدان بار.

قىزىقتىڭ كوكەسى «ۆ» توبىندا، وندا بارلىق 4 كوماندانىڭ قانجىعاسىندا ءۇش ۇپاي بار. جارتىلاي فينالدىڭ ەكى جولداماسى ءۇشىن «بايتەرەك»، «كاسپي»، «نۇر-سۇلتان» جانە «اقتوبە» كوماندالارى تالاسادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

تەڭىز تۇيسىگى

ونەر • كەشە

اڭشىلىق – اسىل ونەر

رۋحانيات • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار