ايماقتار • 12 قازان، 2021

شىمكەنت قالاسىندا حالىقارالىق «Halal EXPO 2021» كورمەسى وتۋدە

64 رەت كورسەتىلدى

بۇگىن شىمكەنت قالاسىنداعى «كورمە» ورتالىعىندا قمدب «حالال دامۋ» مەكەمەسى جانە قالا اكىمدىگىنىڭ بىرلەسە ۇيىمداستىرۋىمەن «Halal EXPO-2021» كورمەسى باستالدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

11-12 قازان ارالىعىنا جوسپارلانعان «HALAL EXPO 2021» – وتاندىق جانە شەتەلدىك كاسىپورىندارعا ءوز ونىمدەرى مەن قىزمەتىن ۇسىنۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن حالال يندۋسترياسىنداعى ەڭ ۇزدىك كورمە.

حالىقارالىق كورمە ەلىمىزدە، ونىڭ ىشىندە شىمكەنت قالاسىندا تۇڭعىش رەت ۇيىمداستىرىلىپ وتىر.

قمدب توراعاسى، باس ءمۇفتي ناۋرىزباي قاجى تاعان ۇلى، نايب ءمۇفتي ەرشات اعىباي ۇلى، شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى شىڭعىس مۇقان ءىس-شارانىڭ اشىلۋ راسىمىنە قاتىسىپ، كورمەنى ارالاپ شىقتى.ر

حالىقارالىق جارمەڭكەگە الەمدىك جانە وتاندىق كاسىپكەرلەر مەن ينۆەستورلار، حالال يندۋسترياسىنداعى بەلگىلى كاسىپورىندار مەن حالىقارالىق سەرتيفيكاتتاۋ ورگاندارى قاتىسۋدا. كورمەدە ازىق-ت ۇلىك، كيىم-كەشەك، كوسمەتيكالىق بۇيىمدار جانە تاعى باسقا  تاۋارلار ۇسىنىلادى.

كورمەگە 50-دەن استام وتاندىق كاسىپورىننىڭ ونىمدەرى قويىلعان. سونىمەن قاتار رەسەي، وزبەكستان، قىرعىز ەلىنىڭ دە كاسىپكەرلەرى ءوز تاۋارلارىن اكەلگەن.

ا

قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىن، كاسىپكەرلەرىن اتالعان كورمەگە كەلۋگە شاقىرامىز. حالىقارالىق كورمە ەكى كۇنگە جالعاسادى.

سوڭعى جاڭالىقتار

سىردىڭ سۋى تومەندەپ بارادى

ايماقتار • بۇگىن، 17:27

دوللار ارزاندادى

قارجى • بۇگىن، 16:56

الماتى ماڭىندا جەر سىلكىندى

ايماقتار • بۇگىن، 16:38

قازاقستاندا ەت قىمباتتادى

قوعام • بۇگىن، 15:10

ەلىمىزدە كيىك سانى كوبەيىپ كەلەدى

قازاقستان • بۇگىن، 14:41

ۇقساس جاڭالىقتار