قوعام • 05 قازان، 2021

الەۋمەتتىك قولداۋ جاقسارادى

48 رەت كورسەتىلدى

ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى ەرلان اۋكەنوۆ پرەزيدەنت جانىنداعى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە سەنات قابىلداعان «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە ازاماتتاردىڭ جەكەلەگەن ساناتتارىن الەۋمەتتىك قورعاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭدا كوزدەلگەن الەۋمەتتىك قامسىزداندىرۋ جۇيەسىندەگى جاڭالىقتار تۋرالى ايتتى.

ۆيتسە-مينيستر بۇل زاڭ مۇ­گە­دەكتىگى بار ادامداردىڭ قۇقىق­تارىن قامتاماسىز ەتۋ جانە تۇر­مىس ساپاسىن جاقسارتۋ جو­نىندەگى 2025 جىلعا دەيىنگى ۇلت­تىق جوسپاردى ورىنداۋ شەڭ­بە­رىندە مۇگەدەكتىگى بار ادامدار، مۇگەدەكتىگى بار بالالاردى تار­­بيەلەپ وتىرعان وتباسىلار، ەڭ­بەك ارداگەرلەرى جانە وزگە دە سا­نات­تاردى قوسا العاندا، ازا­مات­تاردىڭ جەكەلەگەن سانات­تارىن الەۋمەتتىك قورعاۋ ماسە­لەلەرى جو­نىندەگى زاڭنامانى جە­تىل­دىرۋ ماق­ساتىندا ازىرلەنگەنىن اتاپ ءوتتى.

ە.اۋكەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، قۇ­جاتتا مۇگەدەكتىكتىڭ سەبە­بىنە قاراماستان، I توپتاعى مۇگە­دەك­تىگى بار ادامدارعا كۇتىم جا­ساي­تىن ازاماتتارعا بەرىلەتىن جار­دەماقىنى ەنگىزۋ قاراستىرىلعان.

«قازىرگى ۋاقىتتا I توپتاعى مۇگە­دەكتىگى بار 66 مىڭ ادامنىڭ ءاربىر ءۇشىنشىسى كۇتىم جاردەم­اقىسىمەن دە، جەكە كومەك­شىنىڭ قىزمەتتەرىمەن دە قام­تاماسىز ەتىلمەگەن. زاڭدى قابىل­داۋ ناتيجەسىندە سىرتقى قام­قور­لىققا مۇقتاج 24 مىڭ ادام كۇتىم بويىنشا جاردەماقىمەن قوسىمشا قامتىلادى»، دەدى ۆيتسە-مينيستر.

بالا دەنساۋلىعىنىڭ بۇزىلۋ جانە تىرشىلىك ارەكەتىنىڭ شەكتەلۋ دارەجەسىن ەسكەرە وتىرىپ، زاڭدا 7 جاستان 16 جاسقا دەيىنگى بالالاردى مۇگەدەكتىك توپتارى بويىنشا ءبولۋ كوزدەلەدى. بۇل شارا كورسەتىلەتىن وڭالتۋ ءىس-شارالارى مەن الەۋمەتتىك كو­­مەكتى، ونىڭ ىشىندە بالالار اۋ­­­رۋىنىڭ دارەجەسىنە قاراي جار­­دەم­­اقىلاردىڭ مولشەرى بولى­­گىندە سارالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

بۇل رەتتە مۇگەدەكتىگى بار بالالاردىڭ بارلىق توپتارى ءۇشىن جاردەماقى مولشەرى 16،7%-دان 37%-عا دەيىن ۇلعايتىلادى. بۇل شارا 30 مىڭنان استام مۇ­گە­دەك­تىگى بار بالاعا قاتىستى بولادى.

سونداي-اق زاڭدا مۇگەدەكتىك جانە اسىراۋشىدان ايىرىلۋ جاعدايى بويىنشا جاردەم­اقىلاردى ءبىر مەزگىلدە الۋ قۇ­قى­عىن بەرۋ كوزدەلەدى. بۇل اسىراۋشىسىنان ايىرىلعان جانە قۇرامىندا مۇگەدەكتىگى بار بالالارى بار وتباسىلاردىڭ تابىس دەڭگەيىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

«قازىرگى ۋاقىتتا مۇگەدەكتىگى بار بالالار اتا-انالارى اجى­راس­قان كەزدە ءبىر مەزگىلدە اليمەنتتەر مەن مۇگەدەكتىگى بويىن­شا جاردەماقى الا الادى.سون­داي-اق اتا-اناسىنىڭ بىرەۋى نەمەسە ەكەۋى (اسىراۋشىسى) قايتىس بولعان جاعدايدا، بالا مۇگەدەكتىگى بو­يىنشا جاردەماقى نەمەسە اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋ بويىنشا جاردەماقى الا الادى. وسى نورما ەنگىزىلگەن جاع­دايدا 2 مىڭ بالا مۇگەدەكتىگى بو­يىنشا جاردەماقىمەن قاتار (مولشەرى 41 163-تەن 48 023 تەڭ­گەگە دەيىن) اسىراۋشىسىنان ايىرىلۋ جاعدايى بويىنشا جار­دەماقىنى الا الادى (مول­شەرى 12 063-تەن 29 500 تەڭگە­گە دەيىن)»، دەپ ءتۇسىندىردى ە.اۋ­كەنوۆ.

جۇمىس بەرۋشىنىڭ مىندەت­تە­مەلەرىن ورىنداۋ مۇمكىن بول­ما­عان جاعدايدا، ەڭبەك جاراقا­تىنان مۇگەدەك بولعان ادامداردى مەملەكەت ەسەبىنەن وڭالتۋدىڭ تەحنيكالىق قۇرالدارىمەن (بۇدان ءارى – وتق) جانە قىز­مەت­تەرىمەن قامتاماسىز ەتۋ زاڭنىڭ تاعى ءبىر جاڭاشىلدىعى بولىپ سانالادى.

قازىرگى ۋاقىتتا جۇمىس بە­رۋشى – جەكە كاسىپكەردىڭ قىزمەتى توق­­تاتىلعان نەمەسە زاڭدى تۇلعا تاراتىلعان جاعدايدا بۇل مىن­دەتتەمەلەر مەملەكەتكە وتەدى. بۇل رەتتە مۇگەدەكتىگى بار ازا­مات­تار كاسىپورىننىڭ قىزمەتى ۋاقىتشا توقتاتىلعان (ارەكەت­سىزدىك) كەزەڭىندە نەمەسە 1،5 جىل­عا دەيىن سوزىلۋى مۇمكىن بان­كروتتىق راسىمدەرىن جۇرگىزۋ كەزىندە وتق الۋ مۇمكىندىگىنەن ايىرى­لادى. وسى كەزەڭدە وندى­رىس­تە مۇگەدەكتىك العان ادام وڭال­تۋدىڭ تەحنيكالىق قۇرالدا­رىنسىز قالادى. بۇل شارا 2 مىڭ­عا جۋىق ادامدى وڭالتۋدىڭ تەح­نيكالىق قۇرالدارىمەن جانە قىز­مەتتەرىمەن ۋاقتىلى قامتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

سونىمەن قاتار قۇجاتتا مۇگەدەكتىگى بار بالالاردى تار­بيەلەپ وتىرعان وتباسىلاردىڭ بالالارى كامەلەتكە تولعاننان كەيىن تۇرعىن ءۇي كەزەگىندە تۇرۋ قۇقىعىن ساقتاۋ كوزدەلەدى.

ء«ىس جۇزىندە مۇنداي وتباسىلار تۇرعىن ءۇي كەزەگىندە 10 جىل­عا دەيىن تۇرادى. ەگەر بالا 18 جاسقا تولعانعا دەيىن تۇرعىن ءۇي الۋ مۇمكىن بولماسا، وندا مۇگە­دەكتىگى بار ازامات كەزەككە قايتا تۇرۋعا ءماجبۇر. بۇل نورما 20 مىڭنان استام وتباسىنا تۇرعىن ءۇي كەزەگىن ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى دەپ بولجانۋدا»، دەپ اتاپ ءوتتى ۆيتسە-مينيستر.

بۇدان باسقا، زاڭدا مۇگە­دەكتىگى بار بالاعا كۇتىم جاساۋ كەزەڭىن 18 جاسقا دەيىن ۇزارتۋ كوز­دەلگەن. بۇل جاسىنا بايلانىستى زەينەتاقى تولەمدەرى مەن بازالىق زەينەتاقىنى تاعايىنداۋعا وڭ اسەرىن تيگىزەدى.

سونداي-اق تابىسى از وتبا­سىلاردىڭ بالالارىنا كەپىل­دىك بەرىل­گەن الەۋمەتتىك توپ­تا­ما بەرۋدى الەۋمەتتىك قىز­مەت­تەر پور­تا­لىنا اۋىستىرۋ قاراس­تى­رىلعان.

ارناۋلى الەۋمەتتىك قىز­مەت­تەر كورسەتۋدىڭ تيىمدىلىگى مەن اتاۋ­لىلىعىن ارتتىرۋعا باعىت­تالعان وزگە دە نورمالار قوسىم­شا ەنگىزىلدى.

ءسوز سوڭىندا ە.اۋكەنوۆ بۇل زاڭ حالىقتى الەۋمەتتىك قور­عاۋ جۇيەسىنە وڭ اسەر ەتەتىنىن جا­نە شامامەن 400 مىڭ قازاق­ستان­دىقتىڭ قۇقىقتارىن جاقسارتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار