ەلوردا • 25 قىركۇيەك، 2021

ەلوردادا اقتوبە وبلىسى اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ جارمەڭكەسى وتۋدە

44 رەت كورسەتىلدى

اقتوبە وبلىسىنىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋار وندىرۋشىلەرى نۇر-سۇلتانداعى جارمەڭكەدە ءوز ونىمدەرىن ۇسىندى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

جارمەڭكە ءداستۇرلى تۇردە «حان شاتىر» سوو جانىنداعى الاڭدا ءوتىپ جاتىر.

«ەلوردا تۇرعىندارىنا وبلىستىڭ تاۋار وندىرۋشىلەرى ەت، ءسۇت، شۇجىق ونىمدەرى، كوكونىس، باقشا ونىمدەرى، جۇمىرتقا، ۇن جانە ت.ب. ۇسىنادى. قالا تۇرعىندارى تاڭەرتەڭنەن باستاپ ازىق-ت ۇلىك ساتىپ الىپ ءجۇر. بۇگىنگى جارمەڭكەدەگى تاۋارلاردىڭ باعاسى نارىقتىق باعادان 15-20% تومەن، ساپاسى وتە جوعارى، تاڭداۋى دا ۇلكەن»، دەيدى اقتوبە وبلىستىق اۋىل شارۋاشىلىعى باسقارماسىنىڭ باسشىسى يساتاي ەسپاعامبەتوۆ.

يا

كۇزگى سالقىنعا قاراماستان، اقتوبە وبلىسىنىڭ تاۋار وندىرۋشىلەرى ەلورداعا جەمىس-جيدەك، سونىڭ ىشىندە قاۋىن، قاربىز، قۇلپىناي، تاڭقۋراي اكەلدى.

ا

«اۋا رايى سۋىق. ەندى ءبىر اپتادان كەيىن تاڭقۋراي دا، قۇلپىناي دا اياقتالادى. ءبىز ەلورداعا جيدەكتەردىڭ سوڭعى پارتياسىن جەتكىزەمىز دەپ ايتا الامىز»، دەيدى ساتۋشى ۋميدا.

ا

اقتوبە وبلىسى ەلورداداعى جارمەڭكەگە بارلىعى 197،2 توننا ءونىم جەتكىزدى. ونىڭ ىشىندە: ەت جانە ەت ونىمدەرى - 60 توننا، كارتوپ جانە كوكونىستەر - 61 توننا، ءسۇت جانە ءسۇت ونىمدەرى - 16 توننا، وسىمدىك مايى - 1 توننا، جۇمىرتقا - 17،2 مىڭ دانا، بالىق - 5،3 توننا، بال - 0،5 توننا، شۇجىق ونىمدەرى - 8 توننا، ۇن جانە ماكارون ونىمدەرى - 8،5 توننا جانە وزگە دە ونىمدەر - 19،7 توننا.

ەت

ك

ا

سوڭعى جاڭالىقتار

جانى جايساڭ جاز-اتا

قوعام • كەشە

دۇبىردەن تۋعان ولەڭ

ادەبيەت • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار