قازاقستان • 25 قىركۇيەك، 2021

سەناتورلار زاڭ ءبىلىمىنىڭ ساپاسى ماسەلەلەرىن تالقىلادى

49 رەت كورسەتىلدى

سەناتتىڭ كونستيتۋتسيالىق زاڭناما، سوت جۇيەسى جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى كوميتەتىنىڭ دەپۋتاتتارى ەلىمىزدەگى زاڭ ءبىلىمىنىڭ ساپاسىن زەرتتەۋ ماقساتىندا قاراعاندى قالاسىنىڭ بىرقاتار وقۋ ورىندارىن ارالادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

قر ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگىنىڭ اقپاراتى بويىنشا، بۇگىندە ەلىمىزدە 128 جوعارى وقۋ ورنى جۇمىس ىستەيدى، ولاردىڭ 67-ءسى زاڭگەر ماماندارىن دايارلايدى. سوڭعى 5 جىلدا زاڭگەرلەردى دايارلاۋعا 1480 گرانت ءبولىندى.

سەناتتىڭ سالالىق كوميتەتىنىڭ توراعاسى ۆلاديمير ۆولكوۆ ءوز سوزىندە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا ءبىلىم بەرۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلعانىن اتاپ ءوتتى.

«رەفورمالاردى، ونىڭ ىشىندە قۇقىق قورعاۋ جانە سوت جۇيەسىندەگى جاڭارۋلاردى ساپالى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن قوعام مەن مەملەكەتكە قازىرگى زامانعى ەڭبەك نارىعىنىڭ تالاپتارىنا سايكەس كەلەتىن، پاتريوتتىق رۋحتاعى جانە ادامنىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن، قوعام مەن مەملەكەتتىڭ مۇددەسىن قورعاۋدى باعدار ەتكەن، زاڭتانۋ سالاسىندا كاسىبي قۇزىرەتكە يە جاڭا فورماتسياداعى زاڭ كادرلارى قاجەت»، دەدى سەناتور.

ۆلاديمير ۆولكوۆ ءبىلىم بەرۋ جۇيەسى ارقاشان ەل پرەزيدەنتىنىڭ ەرەكشە باقىلاۋىندا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

«قۇقىقتىق ءبىلىم بەرۋدە ساپا تاقىرىبى اسا ماڭىزدى ءارى زەردەلەۋدى قاجەت ەتەتىندىگىن ەسكەرە وتىرىپ، كوميتەت بارلىق مۇددەلى تاراپتاردى شاقىرا وتىرىپ پارلامەنت سەناتىنىڭ قابىرعاسىندا كوميتەت وتىرىسىن وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر. ونىڭ ناتيجەسى 2022 جىلدىڭ 1 توقسانىندا «قازاقستانداعى قۇقىقتىق رەفورما: زاڭ ءبىلىمىنىڭ ساپاسىن قامتاماسىز ەتۋ ساۋالى» تاقىرىبى بويىنشا ۇكىمەت ساعاتىن وتكىزۋ بولادى، وندا ەلدەگى زاڭ ءبىلىمىنىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ تۋرالى ۇكىمەت اتىنا ۇسىنىمدار ازىرلەنەتىن بولادى»، دەدى ۆلاديمير ۆولكوۆ.

سونىمەن قاتار، سەناتورلار نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىنداعى، اتاپ ايتقاندا م.س. نارىكباەۆ اتىنداعى كازگيۋ مەن ل.ن.گۋميلەۆ اتىنداعى ەۇۋ-دەگى زاڭگەرلىك ءبىلىم بەرۋ دەڭگەيىن تەكسەردى.

ۆ

سوڭعى جاڭالىقتار

جانى جايساڭ جاز-اتا

قوعام • كەشە

دۇبىردەن تۋعان ولەڭ

ادەبيەت • كەشە

ۇقساس جاڭالىقتار