ايماقتار • 17 تامىز، 2021

الماتى الەمدەگى ەڭ قىمبات قالالاردىڭ قاتارىندا

89 رەت كورسەتىلدى

بريتاندىق The Economist جۋرنالى ءومىر ءسۇرۋ ەڭ قىمبات قالالاردىڭ رەيتينگىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

Energyprom.kz جازۋىنشا، ساراپشىلار الەمنىڭ 133 قالاسىنداعى 140-تان استام تاۋار مەن قىزمەت باعاسىن سالىستىرعان.

الماتى 129-ورىندا تۇراقتادى. رەيتينگكە سايكەس، تەك كاراكاس، لۋساكا، تاشكەنت جانە داماسكى قالالارىندا تۇرۋ ارزانىراق. بۇل تىزىمگە ەنۋ الماتىنىڭ ءومىر ءسۇرۋ قۇنى جوعارى قالا ەكەنىن بىلدىرەدى.

رەيتينگ كوشباسشىلارى: تسيۋريح، پاريج جانە گونكونگ قالالارى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ۇقساس جاڭالىقتار