ساياسات • 02 تامىز، 2021

ۋادەلەر مەن وتىنىشتەردىڭ ورىندالۋى قالاي؟

59 رەت كورسەتىلدى

Nur Otan پارتياسى «وزگە­رىس­­تەر جولى: ءار ازامات­قا لا­يىقتى ءومىر!» سايلاۋالدى باع­دار­­لاماسىن جۇزەگە اسىرۋعا با­عىت­تالىپ، ءاربىر ءوڭىر، قالا جانە اۋدان بو­يىنشا قابىلدانعان 217 جول كارتاسى اياسىندا بۇگىن­دە بەرىلگەن ۋادەلەردىڭ رەسپۋبلي­كالىق دەڭگەيدە 7 پايىزى، ال وڭىرلەردە 5 پايىزى ورىندالدى.

پارتيانىڭ ءباسپاسوز قىز­مەتىنىڭ مالىمەتىنشە، وڭىرلەردە 4،6 ملن شارشى مەتر تۇرعىن ءۇي نەمەسە 37،6 مىڭ پاتەر سالىندى، سونداي-اق 8،4 مىڭ ورىندىق 25 مەكتەپ جانە 4 مىڭ ورىندىق 66 بالاباقشا، 800 كەلۋشىگە ارنالعان 9 مەديتسينالىق نىسان اشىلدى. 630 ملرد تەڭگە ينۆەستيتسيا تارتۋ ارقىلى 48 كاسىپ­ورىن ىسكە قوسىلىپ، 107 مىڭ­نان استام ادام تۇراقتى جۇمىس ورىن­دارىنا ورنالاستى­رىلدى. 

سايلاۋالدى ۋادەلەردى ىسكە اسىرۋ اياسىندا اقتوبە وبلىسىندا 104 اۋىلدىق ەلدى مەكەن گازبەن قامتاماسىز ەتىلە­دى. اتاپ ايتقاندا، مۇعالجار اۋدا­­نى­ن­ىڭ جۇرىن اۋىلىندا قۇ­­رى­­لىس جۇمىستارى باستالىپ كەت­تى. جاقىندا بۇل ەلدى مەكەنگە تازا اۋىز سۋ جەتكىزىلدى، ەندى تۇر­عىندار «كوگىلدىر وتىن­نىڭ» يگىلى­گىن كورەتىن بولادى. ويت­كەنى قان­دى­اعاش – جۇرىن – قاراكول باعىتى بويىنشا گاز قۇبىرىن سالۋعا وبلىستىق بيۋدجەتتەن 1 ملرد تەڭگەدەن استام قاراجات ءبولىندى.

شىمكەنت قالاسىندا 32 مەك­تەپتىڭ قۇرىلىسى باستالدى. جاڭا وقۋ جىلىندا ءۇش اۋىسىمدا وقىتاتىن ورتا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ سانى 14-تەن 9-عا دەيىن قىسقارۋعا ءتيىس.

قىزىلوردا وبلىسىندا جىل سوڭىنا دەيىن 5 اپاتتى كوپىر­دى جوندەۋ جوسپارلانعان. وڭىر­دە وبلىستىق ماڭىزى بار تاس جولداعى كوپىرلەردىڭ بىرىنە قايتا جوندەۋ جۇمىستارى جۇر­گىزىلدى. 2018 جىلى كوكتەمگى سۋ تاسقىنى سالدارىنان جالاعاش اۋدانىندا وبلىستىق ماڭى­زى بار «جالاعاش – جوسالى» اۆتو­كولىك جولىن سۋ باسقان. جىل سايىن وبلىستىڭ جالاعاش، قار­ماقشى، قازالى، ارال اۋدان­دارىنىڭ 200 مىڭنان استام تۇرعىنى وبلىس ورتالىعىنا وسى تاس جول ارقىلى بارادى. بيىل بۇزىلعان ۋچاسكەلەردى قالپىنا كەلتىرۋگە 98،2 ملن تەڭگە ءبولىندى، 1 كيلومەتر تاس جول توسەلىپ، 4 سۋ وتكىزۋ قۇرىلعىسى ورناتىلدى.

الماتى وبلىسىندا پار­تيالىق ۋادەگە ساي سارىباي بي، دولان جانە ەركىن اۋىلدارىندا ءۇش امبۋلاتوريا اشىلدى. ەركىن اۋىلىندا جالپى اۋماعى 1000 شارشى مەتردى قۇرايتىن جاڭا ەكى قاباتتى عيماراتتا ساپالى مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ ءۇشىن بارلىق جاعداي جاسالعان. جاڭا امبۋلاتوريادا ۋدز، ەكگ-دەن وتۋگە، سونداي-اق ءتىس دارى­گەرىنىڭ قابىلداۋىنا كەلۋگە مۇمكىندىك بار. امبۋلاتوريا ەركىن جانە كوكتال اۋىلدارىنىڭ تۇرعىندارىن قوسا العاندا، بارلىعى 18 مىڭ ادامعا قىزمەت كورسەتەتىن بولادى.

دولان جانە سارىباي بي اۋىل­دىق وكرۋگتەرىندەگى جاڭا امبۋلا­توريالاردا دارى­گەرگە دەيىن­گى جانە دارىگەر­لىك قا­بىل­داۋ، گي­نە­كولوگ، ءتىس دارى­گەرى، ەمشارا جانە فيزيو­تە­را­پيالىق قابىل­داۋ كابينەتتەرى، ەمشارا بولمەسى بار.

باتىس قازاقستان وبلىسىندا 2025 جىلعا دەيىن 8 مىڭعا جۋىق وتباسىنى تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋ جوسپارلانىپ وتىر. ورالدا 90 پاتەرلى تۇرعىن ءۇي پايدالانۋعا بەرىلدى. ودان بولەك، وبلىستىڭ ءاربىر اۋدانىندا جاڭا دەنە شىنىقتىرۋ-ساۋىقتىرۋ كەشەندەرىنىڭ قۇرى­لىسى باستالدى، ونىڭ ەكەۋى جال­پاقتال جانە پودستەپنوە اۋىلدارىندا ماۋسىم ايىنىڭ باسىندا ەسىكتەرىن ايقارا اشتى. ولاردا كۇرەس، ۆولەيبول، فۋتبول، باسكەتبول سەكىلدى سپورت تۇر­لەرىنە ارنالعان جاتتىعۋ زال­دارى، 160 ورىندىق كورەرمەن زالى قاراس­تىرىلعان. نىساننىڭ اۋماعىندا شاعىن فۋتبول جانە جۇگىرۋ الاڭدارى سالىندى.

سونىمەن قاتار جىل باسىنان بەرى Nur Otan-نىڭ قوعامدىق قابىلداۋ بولمەلەرىندە دەپۋتاتتار، پارتيا مۇشەلەرى – مەم­لەكەتتىك ورگانداردىڭ باسشى­لارى 14 مىڭنان استام قابىل­داۋ وتكىزىپ، 74 مىڭنان استام قازاق­­ستاندىقتى قابىلدادى. وتى­نىش­تەردىڭ 96 پايىزى بويىن­شا وڭ شەشىمگە قول جەتكىزى­لىپ، كون­سۋل­تاتيۆتىك، قۇقىقتىق جانە باس­قا دا كومەك كورسەتىلدى. قال­عان 4 پايىزى ورىندالۋ ۇستىندە.

وتكەن جىلدىڭ سوڭىندا ونلاين-رەجىمدە وتكەن قابىل­داۋ­لاردىڭ بىرىندە  پارتيا تور­اعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى باۋىرجان بايبەك اقتوبە وبلى­سى­نىڭ 24 جاستاعى تۇرعىنى ايبەك قوس­ماعام­بەتوۆتىڭ ءوتىنى­شىن تىڭداعان بولا­تىن. قوبدا اۋدانىنىڭ تالدىساي اۋى­لى­­نىڭ تۇرعىنى سول كەزدە ەلدى مەكە­ندە جولدىڭ جوقتىعىن ايتىپ، شاعىمدانعان.

باۋىرجان بايبەك ءوز كەزەگىن­دە ايبەك قوسماعامبەتوۆكە دەپۋتاتتار تاياۋ ۋاقىتتا وتەتىن سەسسيادا ەلدى مەكەندەگى جولدى جوندەۋگە قاراجات ءبولۋ ماسە­لەسىن قارايتىنىن ايتقان ەدى.

Nur Otan فراكتسياسىنىڭ دەپۋتاتتارى ءوتىنىشتى قاراعاننان كەيىن بيىل اۋىلداعى جالپى ۇزىندىعى 2،6 كم بولاتىن ەكى جولعا ورتاشا جوندەۋ جۇر­گىزىلدى. ءا.مولداعۇلوۆا اتىن­داعى كوشەنى جوندەۋگە وب­لىس­تىق بيۋدجەتتەن 65،5 ملن تەڭ­گە، ال ابات بايتاق كوشەسىنە – 140،2 ملن تەڭگە بولىنگەن. بۇگىن­دە اسفالت توسەۋ جانە جۇرگىن­شى­لەر جولدارىن جايلاستىرۋ جۇ­مىستارى اتقارىلۋدا.

سونداي-اق Nur Otan-نىڭ ەلور­دالىق فيليالىنا «قازاقاۋىل» شاعىن اۋدانى­نىڭ تۇرعىنى گازداندىرۋ ماسە­لەسىن شەشۋ تۋرالى ءوتى­نىش ايتقان. ويتكەنى وسى اۋدان­نىڭ 150 ءۇيى گاز جەلىسىن تارتۋ جو­باسىنا كىرمەي قالعان ەكەن. اس­تانا­نى جانە ەل وڭىر­لەرىن گازداندىرۋ­دىڭ اۋقىم­دى جو­با­سىنا تۇڭعىش پرەزي­دەنت – ەل­باسى نۇرسۇلتان نازارباەۆ­تىڭ ءوزى باستاماشى بولعا­نىن ەس­­كە­رە وتىرىپ، پارتيالىق با­قى­لاۋ كوميسسياسى ەلوردانىڭ وتىن-ەنەرگەتيكالىق كەشە­نى جانە كوممۋنالدىق شارۋاشى­لىق باسقارماسىنىڭ باس­شى­سى تولەگەن قۇلۇشەۆ پەن تۇر­عىن­دار­دىڭ كەزدەسۋىن  ۇيىم­داس­تىر­دى. ناتيجەسىندە «قازاق­اۋىل» شا­عىن اۋدانىن گاز­بەن قامتۋ جە­لىسىن تارتۋ ءۇشىن جوبالىق-سمە­تا­­لىق قۇجاتتاما ازىرلەۋ جانە گاز­­داندىرۋ جۇ­مىسىن بيىل­عى ءتور­تىنشى توقسان­دا باستاۋ ۇيعارىلدى.

باتىس قازاقستان وبلىسىندا نۇر­وتان­دىقتار ورال قالاسىنان 140 شاقى­رىم قا­شىقتىقتا ورنالاسقان سىرىم اۋدا­نىنىڭ جىمپيتى اۋىلى تۇرعىندا­رىنىڭ كولىك ماسەلەسىن شەشۋگە كومەك­تەس­تى. ولار­دىڭ وتىنىشىنە وراي قازىر جىم­­پيتى – ورال باعىتىندا تۇ­راق­تى اۆ­توبۋس قاتىناي باستادى جانە مۇم­كىن­دىگى شەكتەۋلى، تۇر­مىسى تومەن وتباسى­لار­دىڭ بالا­لارى تەگىن تاسىمالداناتىن بولدى.

ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ جاڭا­­وزەن قالاسىنداعى ۇيلەر­دىڭ ءبىرىنىڭ تۇر­عىندارى جارتى عاسىردان بەرى تابيعي گاز تارتۋدى سۇراپ كەلگەن. عيمارات سوناۋ 1965 جىلى جاتاحقانا رەتىندە پايدالانۋعا بەرىلگەن، ال 90-جىلدارى تۇرعىندار پاتەر­لەرىن جەكەشەلەندىرىپ العان. وسى ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن تۇر­عىندار Nur Otan پارتياسىنىڭ جەرگىلىكتى فيليالىنا جۇگىندى. ناتيجەسىندە قالالىق بيۋدجەتتەن قاراجات ءبولىنىپ، بارلىق پاتەرگە گاز تارتىلدى.

Nur Otan پارتياسىنىڭ رەس­پۋب­­ليكالىق قوعامدىق قابىل­داۋ بولمەسىنە كەلەسى بايلانىس ارنا­لارىنىڭ ءبىرى ارقىلى جۇگىنە الاسىز:

- Call-تسەنتر: 8 800 080 4441 (قازاقستان بويىنشا قوڭىراۋ شالۋ تەگىن);

- Whatsاpp: 8 700 800 4441

- E-mail: [email protected]

- وتباسى، ايەلدەر مەن بالالار ماسەلەلەرى، سونداي-اق وتباسىلىق-تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىققا قارسى ارەكەت بويىنشا «111 جەدەل قىزمەتى».

سوڭعى جاڭالىقتار

پرەزيدەنت الماتى اكىمىن قابىلدادى

پرەزيدەنت • بۇگىن، 14:07

وتكەن تاۋلىكتە 187 ادام ىندەت جۇقتىردى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 10:40

ۇقساس جاڭالىقتار