ساياسات • 28 شىلدە، 2021

اۋىل اكىمدەرىنىڭ سايلاۋى: سايلاۋشىلار بەلسەندىلىگى جوعارى

92 رەت كورسەتىلدى

مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقاەۆ ۇسىنعان ساياسي رەفورمالاردىڭ ىشىندەگى ەڭ ماڭىزدىلارىنىڭ ءبىرى – اۋىل اكىمدەرىن تىكەلەي سايلاۋ ەلىمىزدە ۇيىمشىلدىقپەن، حالىقتىڭ ايتارلىقتاي بەلسەندىلىگى جاعدايىندا ءارى قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس ءوتتى دەۋگە تولىق نەگىز بار. مۇنى وبلىستىق سايلاۋ كوميسسيالارى جاريالاعان داۋىس بەرۋ قورىتىندىلارى تۋرالى رەسمي دەرەكتەر ايعاقتاپ وتىر.

اقمولا وبلىسى

استانالىق وبلىستىڭ 95 سايلاۋ وكرۋگىندە اۋىلدار، كەنتتەر، اۋىل­دىق وكرۋگتەر اكىمدەرىن سايلاۋ ءوتتى. ساي­لاۋشىلار تىزىمىنە ەنگىزىلگەن ازامات­تاردىڭ 75،7 پايىزى داۋىس بەرۋگە قا­تىستى. بارلىق سايلاۋ وكرۋگىندە اكىم­دەر سايلاندى.

Nur Otan پارتياسى ۇسىنعان 76 ۇمىتكەردىڭ 74-ءى، «اۋىل» حالىقتىق-دەموكراتيالىق پاتريوتتىق پارتياسىنىڭ 1 كانديداتى، «اق جول» دەموكراتيالىق پارتياسى ۇسىنعان 5 ۇمىتكەردىڭ 2-ءۋى، «ادال» ساياسي پارتياسى ۇسىنعان 1 كانديدات، قازاقستان حالىق پارتياسى ۇسىنعان 6 ۇمىتكەردىڭ 3-ءۋى جەڭىسكە جەتكەن. سونداي-اق ءوزىن ءوزى ۇسىنعان 201 ازاماتتىڭ 14-ءى اكىم بولىپ سايلاندى.

سايلانعان 95 اكىمنىڭ 50-ءى – قايتادان سايلانىپ، تۇرعىندار سەنىمىن اقتاعان تۇلعالار. 15 سايلانعان اكىم – ايەل.

 

اقتوبە وبلىسى

اقتوبە وبلىسى بويىنشا سايلاۋ­شىلاردىڭ 79 پايىزى اۋىل اكىمدەرىن سايلاۋعا قاتىسىپ، داۋىس بەردى.

35 اۋىلدىق وكرۋگ اكىمدىگىنە 105 كانديداتتىڭ 63-ءى ساياسي پارتيالار اتىنان ۇمىتكەر بولدى. Nur Otan پارتياسىنان – 28، «اۋىلدان» – 16، «اق جولدان» – 9، اDAL پارتياسىنان – 4، قازاقستان حالىق پارتياسىنان – 4، جالپىۇلتتىق سوتسيال-دەموكراتيالىق پارتيادان 2 ۇمىتكەر ۇسىنىلدى. سونداي-اق 42 ازامات ءوزىن ءوزى ۇسىنعان.

«داۋىس بەرۋ قورىتىندىسى بو­يىنشا Nur Otan پارتياسىنان – 28، «اۋىل» پارتياسىنان – 2، «اق جول»، اDAL، قازاقستان حالىق پارتياسىنىڭ ارقايسىسىنان ءبىر-ءبىر ادام اكىم بولدى. بۇعان قوسا، ءوزىن ءوزى ۇسىنعان 2 ادام اكىم اتاندى. سايلانعان اكىمنىڭ بەسەۋى – ايەل. سايلانعان اكىمدەردىڭ ەڭ جاسى 26-دا.

 

الماتى وبلىسى

جەتىسۋ ءوڭىرىنىڭ تۇرعىندارى 235 كانديداتتىڭ ىشىنەن 71 ازاماتتى اكىم ەتىپ سايلادى. داۋىس بەرۋگە سايلاۋشىلاردىڭ 67،5 پايىزى قاتىستى.

سايلانعان اكىمدەردىڭ 57-ءسى – Nur Otan پارتياسى ۇسىنعان ازاماتتار، ۇشەۋى – «اۋىل» پارتياسىنىڭ وكىلدەرى. سونداي-اق ءوزىن ءوزى ۇسىنعان 11 ازامات جەڭىسكە جەتكەن.

سايلانعان 71 اكىمنىڭ 39-ى – بۇ­رىنعى اكىمدەر. ەكەۋى – ايەل. ولار سار­قاند اۋدانىنىڭ – امانبوكتەر، اقسۋ اۋدانىنىڭ ويتوعان اۋىلدىق وكرۋگ­تەرىن باسقاراتىن بولادى.

 

اتىراۋ وبلىسى

مۇنايلى وڭىردەگى اۋىلدىق وكرۋگتەر اكىمدەرىنىڭ سايلاۋىنا داۋىس بەرۋ قۇقىعى بار تۇرعىنداردىڭ 74،4 پايىزى قاتىسقان.

18 اۋىلدىق وكرۋگ اكىمىنىڭ لاۋازىمى ءۇشىن 52 ۇمىتكەر ساياسي باسەكەگە ءتۇستى. داۋىس بەرۋدىڭ ناتيجەسىندە Nur Otan پارتياسىنان – 15، ADAL پارتياسىنان 1 ادام جەڭىسكە جەتتى. بۇعان قوسا، ءوزىن ءوزى ۇسىنعان 2 ۇمىتكەر اكىم بولىپ سايلاندى.

 

باتىس قازاقستان وبلىسى

باتىسقازاقستاندىق سايلاۋشىلاردىڭ 81،3 پايىزى اۋىل اكىمدەرىنىڭ تىكەلەي سايلاۋىنا قاتىسىپ، وزدەرى تاڭداعان كانديداتتارعا داۋىس بەردى

اقجايىق وڭىرىندە 31 اۋىلدىق وكرۋگ­تىڭ اكىمدىگىنە 81 ۇمىتكەر تالاستى. ولاردىڭ 39-ى بالامالى باسەكەگە سايا­سي پارتيالاردىڭ اتىنان ءتۇستى. اتاپ ايتقاندا، Nur Otan-نان – 25، «ادال»-دان – 5، «اۋىل»-دان – 4 ادام، قازاقستان حالىق پارتياسىنان – 3 ادام، «اق جول» مەن جسدپ پارتيالارىنان – 1 ادامنان ۇمىتكەر ۇسىنىلدى. قالعان 42 ۇمىتكەر – ءوزىن ءوزى ۇسىنعاندار.

سايلانعان اكىمدەردىڭ 22-ءسى – Nur Otan ۇسىنعان ازاماتتار. سونداي-اق «اۋىل» مەن جالپىۇلتتىق سوتسيال-دەموكراتيالىق پارتيادان ءبىر-ءبىر وكىل اكىم بولىپ سايلاندى. ءوزىن-ءوزى ۇسىنعانداردىڭ 7-ءۋى بالامالى سايلاۋ­دا جەڭىسكە جەتتى.

سايلانعان اكىمدەردىڭ 17-ءسى – وسى قىزمەتتى بۇرىن دا اتقارىپ، كوپشىلىكتىڭ سەنىمىنە يە بولعان تۇلعالار.

 

جامبىل وبلىسى

وبلىستىق سايلاۋ كوميسسياسى­نىڭ حابارلاۋىنشا، اۋىل اكىمدەرىنىڭ تىكەلەي سايلاۋىنا داۋىس بەرۋ قۇقى­عىنا يە تۇرعىنداردىڭ 90،6 پايىزى قاتىسقان.

38 اۋىلدىق وكرۋگ اكىمدىگىنە 111 كانديدات تىركەلگەن. بارلىق وكرۋگتە اكىمدەر سايلاندى. ولاردىڭ 13-ءى – بۇرىن دا وسى لاۋازىمدى ەنشىلەپ، ەل سەنىمىنە يە بولعاندار.

Nur Otan پارتياسى ۇسىنعان ۇمىت­كەرلەردىڭ 31-ءى جەڭىسكە جەتتى. سونداي-اق «اۋىل»، «اق جول»، ADAL جانە قازاقستان حالىق پارتياسىنان ءبىر-ءبىر ۇمىتكەر اۋىل اكىمى اتاندى. بۇعان قوسا، بالامالى سايلاۋدا 3 ءوزىن ءوزى ۇسىن­عان ازامات توپ جاردى. جاڭا­دان ساي­لانعان اكىمدەردىڭ ىشىندە 3 ايەل بار. ولار جۋالى اۋدانىنىڭ قارا­ساز، جامبىل اۋدانىنىڭ اقباستاۋ، باي­زاق اۋدانىنىڭ سارىكەمەر اۋىلدىق وكرۋگ­تەرىن باسقارۋعا كىرىسەدى.

 

قاراعاندى وبلىسى

وبلىستىق سايلاۋ كوميسسياسى اۋىل اكىمدەرىن سايلاۋعا قاتىسقان قاراعان­دىلىق سايلاۋشىلاردىڭ 75،8 پايىزى داۋىس بەرگەنىن مالىمدەدى.

75 سايلاۋ وكرۋگىندە تىركەلگەن 257 كانديداتتىڭ 79-ىن ساياسي پارتيالار ۇسىنعان. ولاردىڭ 61-ءى اۋىلدىقتاردىڭ قولداۋىنا يە بولعان. سونىڭ ىشىندە Nur Otan ۇسىنعان 61ۇمىتكەردىڭ 56-سى، «اۋىل» ۇسىنعان 3 كانديداتتىڭ بارلىعى، «اق جول» ۇسىنعان 3 ازامات­تىڭ 1-ءۋى، ADAL-دىڭ اتىنان تىر­كەلگەن 3 كانديداتتىڭ بىرەۋى جەڭىسكە جەت­كەن. قازاقستان حالىق پارتياسى ۇسىن­عان 9 كانديداتتىڭ ەشقايسىسى ساي­لاۋشىلاردىڭ كوپشىلىگىنىڭ داۋىسىنا يە بولا الماعان. سوداي-اق ءوزىن ءوزى ۇسىنعان 178 كانديداتتىڭ 14-ءى اۋىلدىقتاردىڭ قولداۋىنا يە بولىپ، اكىم اتانىپ وتىر.

سايلانعان اكىمدەردىڭ 17-ءسى وزدەرى باسقارىپ كەلگەن اۋىلدىق وكرۋگ باسشىسى بولىپ قايتا سايلانسا، 7 ادام باسقا اۋىلدىق وكرۋگتەردىڭ اكىمدەرى بولعان. ءۇش اكىم – ايەلدەر.

قوستاناي وبلىسى

استىقتى وڭىردەگى اۋىلدىق وكرۋگتەر اكىمدەرىن تىكەلەي سايلاۋعا سايلاۋ­شىلاردىڭ 84،4 پايىزى قاتىسىپ، وز­دەرىنىڭ كونستيتۋتسيالىق قۇقىقتارىن پايدالانعان.  

65 سايلاۋ وكرۋگى بويىنشا اكىمدىككە 148 كانديدات تىركەلگەن.ولاردىڭ 59-ىن ساياسي پارتيالار ۇسىنعان. 5 سايلاۋ وكرۋگىندە كانديداتتار تەك ءوزىن ءوزى ۇسىنۋ ارقىلى سايلاۋعا تۇسكەن. Nur Otan-نان – 52، «ادال»-دان – 2، «اۋىل»-دان – 2، «اق جول»-دان 2 ۇمىتكەر جەڭىسكە جەتتى. ءوزىن-ءوزى ۇسىنعان 88 ازاماتتىڭ 7-ءىنىڭ بالامالى سايلاۋدا شوقتىعى بيىك بولدى.

سايلانعان 65 اكىمنىڭ 46-سى وزدەرىنىڭ سايلاۋ وكرۋگتەرىندە حالىق سەنىمىنە يە بولدى، 3-ءۋى – باسقا اۋىلدىق وكرۋگتىڭ اكىمى بولعاندار. سايلانعان اكىمدەردىڭ 8-ءى – ايەل.

 

قىزىلوردا وبلىسى

سىر بويىنداعى اۋىلدىق ەلدى مەكەن­دەردىڭ سايلاۋ قۇقىعىنا يە تۇرعىن­دارىنىڭ 83،5 پايىزى ءوز تاڭداۋلارىن جاسادى.

40 اۋىلدىق وكرۋگتە اكىم قىزمەتىنە 122 ادام ۇمىتكەر بولدى. داۋىس بەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا Nur Otan پارتيا­سىنان – 30، «اۋىل»-دان – 2، ADAL-دان – 2، قازاقستان حالىق پارتياسىنان – 1 كانديدات باسەكەلەستەرىنەن باسىم ءتۇسىپ، اكىم اتاندى. سونداي-اق ءوزىن ءوزى ۇسىنۋ جولىمەن 5 ازامات اۋىلدىق وكرۋگتىڭ باسشىلىق تىزگىنىن قولىنا الدى.

 

ماڭعىستاۋ وبلىسى

ءوڭىردىڭ اۋىلدىق جەرلەرىندەگى سايلاۋشىلاردىڭ 82،4 پايىزى اۋىل اكىمدەرىن سايلاۋعا قاتىستى.

10 سايلاۋ وكرۋگ بويىنشا سايلاۋ بيۋللەتەندەرگە 25 ۇمىتكەر ەنگىزىلدى. سونىڭ ىشىندە بەس سايلاۋ وكرۋگىندە – 2 كانديداتتان، بەس سايلاۋ وكرۋگىندە – 3 كانديداتتان. سايلانعان اكىمدەردىڭ ورتاشا جاسى – 41،5. ەڭ كىشىسى – 26 جاستا. سايلانعان 10 اكىمنىڭ جەتەۋى – مەملەكەتتىك قىزمەتشى. ونىڭ ىشىندە 2 اكىم قايتا سايلاندى.

 

پاۆلودار وبلىسى

اۋىل اكىمدەرىن سايلاۋعا 2 اۋىل مەن 42 اۋىلدىق وكرۋگ سايلاۋشىلارىنىڭ 76،9 پايىزى قاتىستى.

سايلانعان 44 اكىمنىڭ 34-ءى Nur Otan پارتياسىنان ۇسىنىلعاندار. سونداي-اق «اۋىل» پارتياسى ۇسىنعان 2 كانديدات جەڭىسكە جەتتى. «اق جول» مەن ADAL-دان ءبىر-بىردەن ۇمىتكەردىڭ باعى جاندى. ءوزىن ءوزى ۇسىنعان 6 ازامات باسەلەستەرىنەن باسىم ءتۇستى. 29 بۇرىنعى اكىم تۇرعىنداردىڭ قولداۋىنا يە بولىپ، قايتادان سايلاندى. سايلانعان اكىمدەردىڭ 7-ءۋى – ايەل.

 

سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى

قىزىلجار وڭىرىندەگى اۋىلدىق ەلدى مەكەندەردە تۇراتىن سايلاۋشىلاردىڭ 87 پايىزدان استامى سايلاۋعا قاتىسقان.

سايلاۋ 71 سايلاۋ وكرۋگىندە ءوتتى.Nur Otan پارتياسىنان ۇسىنىلعان – 55، قازاقستان حالىق پارتياسىنان – 3، «اۋىل­دان» – 3، «اق جول»-دان – 2، ADAL-دان 1 كانديدات اكىم اتاندى. ءوزىن ءوزى ۇسىنعان 146 كانديتاتتىڭ 7-ءۋى جەڭىسكە جەتتى. 42 اكىم قايتا سايلاندى. 19 اكىم – ايەلدەر.

 

تۇركىستان وبلىسى

وبلىستىڭ اۋىلدىق ەلدى مەكەندەرى سايلاۋشىلارىنىڭ 79 پايىزى سايلاۋعا قاتىستى. تۇركىستاندىقتار 60 اۋىلدىق وكرۋگ اكىمىن 166 كانديداتتىڭ اراسىنان تاڭدادى.

سايلانعان 43 اكىم – ساياسي پارتيالار ۇسىنعان ۇمىتكەرلەر. سونىڭ ىشىندە Nur Otan پارتياسىنان – 41، «اۋىل» مەن ADAL-دان ءبىر-ءبىر كانديدات حالىق سەنىمىنە يە بولدى. بۇعان قوسا، بالامالى سايلاۋدا ءوزىن ءوزى ۇسىنعان 17 ازاماتتىڭ جۇلدىزى جاندى.

 

شىعىس قازاقستان وبلىسى

شىعىس وڭىردە 77 سايلاۋ وكرۋگى بو­يىنشا اۋىل، كەنت جانە اۋىلدىق وكرۋگ اكىمدەرىنىڭ سايلاۋى ءوتتى. داۋىس بەرۋگە سايلاۋشىلاردىڭ 90،9 پايىزى قاتىستى.

اكىم لاۋازىمىنا ۇمىتكەرلەر سانى 232 بولدى. سايلانعان 77 اكىمنىڭ 60-ىن Nur Otan پارتياسى، 11-ءىن «اۋىل» حالىقتىق-دەموكراتيالىق پاتريوتتىق پارتياسى، 2-ءۋىن ADAL پارتياسى ۇسىنعان. سونداي-اق «اق جول» دەموكراتيالىق پارتياسى مەن قازاقستاننىڭ حالىق پارتياسىنان ءبىر-ءبىر ادام جەڭىسكە جەتتى. بۇدان باسقا، ءوزىن ءوزى ۇسىنۋ ارقىلى 2 ادام سايلاندى.

 

دايىنداعان

 كارىباي مۇسىرمان،

«Egemen Qazaqstan»

سوڭعى جاڭالىقتار

الماتىدا ەپيداحۋال كۇردەلەنىپ بارادى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 11:00

«سارى» ايماقتا تۇركىستان وبلىسى تۇر

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 09:10

كوروناۆيرۋس قايتا كۇشەيدى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 08:54

وڭتايلىسى – ونلاين وقۋ

ايماقتار • بۇگىن، 08:53

ساپا ارتپايىنشا، سۋبسيديا جوق

ايماقتار • بۇگىن، 08:45

كوروناۆيرۋس قايتا ءورشىدى

الەم • بۇگىن، 08:42

ۆيرۋس جۇقتىرۋ ازايماي تۇر

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 08:30

اسىعىس شەشىم

قازاقستان • بۇگىن، 08:15

كومەك كورسەتىلەدى

قوعام • بۇگىن، 08:10

قور ستراتەگياسى ازىرلەنەدى

قازاقستان • بۇگىن، 08:00

ۇقساس جاڭالىقتار