سپورت • 27 شىلدە، 2021

اعاسى دا، قارىنداسى دا چەمپيون اتاندى

475 رەت كورسەتىلدى

توكيو ويىندارىندا وليمپيادا تاريحىندا بۇرىن-سوڭدى بولماعان ەرەكشە وقيعا بولدى. جارىستىڭ ەكىنشى كۇنى دزيۋدودان اعالى-قارىنداستى حيفۋمي ابە مەن ۋتا ابە كۇللى كۇنشىعىس ەلىنىڭ ابىرويىن اسىردى.

دزيۋدودان قىزدار اراسىندا سىنعا تۇسكەن ۋتا ابە 52 كيلودا توپ جارسا، 66 كيلودا سىنعا تۇسكەن ونىڭ اعاسى حيفۋمي ابە وليمپيادا چەمپيونى اتاندى. وسىلايشا، ءبىر كۇندە ءبىر ۇيدەن ەكى بىردەي چەمپيون شىقتى. جاھاندى تاڭعالدىرۋدان جاپوندار استە شارشامايدى-اق.

سوڭعى جاڭالىقتار

ەڭبەكپەن ەسەيگەن ەر

قازاقستان • كەشە

بەيتانىس ساعىنىش

الەم • كەشە

جالعىزدىق ارالى

كينو • كەشە

ەلوردادا قار جاۋادى

قازاقستان • كەشە

بۇگىن ماشينا جاساۋ كۇنى

قازاقستان • كەشە

سقو-دا جۇك كولىگى جىلۋ قۇبىرىنا سوعىلدى

ايماقتار • 25 قىركۇيەك، 2021

ۇقساس جاڭالىقتار