تەاتر • 22 ماۋسىم، 2021

ورتالىق ازيا ەلدەرى تەاترلارى اراسىندا شىعارماشىلىق كەزدەسۋ وتەدى

13 رەت كورسەتىلدى

قر تاۋەلسىزدىگىنىڭ 30 جىلدىعى مەن استانا كۇنىنە وراي قر مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگى مەن نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ اكىمدىگى قازاقستان، وزبەكستان جانە قىرعىزستان تەاترلارى اراسىندا شىعارماشىلىق كەزدەسۋلەر وتكىزەدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.

ەلوردالىق مادەنيەت باسقارماسى باسشىسىنىڭ مالىمەتىنشە، كورەرمەندەر مەن تەاتر سىنشىلارىنىڭ نازارىنا وزبەك ۇلتتىق اكادەميالىق دراما تەاترى مەن ب. كىدىكەەۆا اتىنداعى قىرعىز مەملەكەتتىك جاستار تەاترى، ق. قۋانىشباەۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميالىق مۋزىكالىق-دراما تەاترى، ع. مۇسىرەپوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميالىق بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر تەاترى، م. اۋەزوۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق ورىس دراما تەاترى ۇزدىك قويىلىمدارىن ۇسىنادى. گوركي اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق دراما تەاترى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق ۇلان ءان-بي ءانسامبلى، نۇر-سۇلتان قالاسى اكىمدىگىنىڭ جاستار تەاترى، «Astana Musical» مەملەكەتتىك تەاترى جانە ءا.مامبەتوۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك دراما جانە كومەديا تەاترى بار. 

«ەلوردا – ونەر ولكەسى» شىعارماشىلىق كەزدەسۋىنىڭ ساراپشىلار القاسىنىڭ قۇرامىنا قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى، ونەرتانۋ كانديداتى جۋاسبەك ەركىنين، حالىقارالىق تەاتر سىنشىلارى بىرلەستىگىنىڭ پرەزيدەنتى، تەاتر سىنشىسى، ونەرتانۋ كانديداتى انار ەركەباي، تەاترتانۋشى، ونەرتانۋ كانديداتى باقىت نۇرپەيىس، تەاترتانۋشى ايزات قادىراليەۆا، سىنشى گۇلنار ابىكەەۆا، تەاترتانۋشى ميراس ءابىل ەندى.

سوڭعى جاڭالىقتار

ەرتەڭىن ويلاعان ەكپە الادى

كوروناۆيرۋس • بۇگىن، 16:53

ۇقساس جاڭالىقتار